Řiditelné filtry s maximálním možným přeladěním a netradičními aktivními prvky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce je věnována problematice návrhu řiditelných kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky MO-CF (Multiple-Output Current Follower) a také s nově vyvíjeným proudovým aktivním prvkem DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) ve společnosti ON Semiconductor. Úvodní tři kapitoly jsou zaměřeny na základní vlastnosti kmitočtových filtrů, použité obvodové prvky a metody návrhu. Digitálně řiditelný proudový zesilovač DACA slouží pro řízení kmitočtových filtrů a nastavujeme jej pomocí parametru proudového zesílení A prostřednictvím digitálního vstupu CTR. Pro návrh filtrů druhého řádu je užito metody M–C grafů signálových toků. Tato metoda se v průběhu práce velmi osvědčila a přispěla k modifikaci již navržených kmitočtových filtrů. Čtvrtá kapitola popisuje samotný detailní návrh obvodů s řízením jakosti, mezního kmitočtu či s oběma uvedenými parametry. Zapojení navržených filtrů jsou simulována v programu OrCAD pro různé úrovně modelů použitých obvodových prvků. Na konci návrhu každého filtru je uvedeno srovnání teoretických a simulovaných hodnot přelaďovaných parametrů obvodu. V závěru práce byl jeden z obvodů vybrán pro experimentální ověření s následným porovnáním změřených a simulovaných přenosových charakteristik.
The thesis is paid to design frequency filters steerable jet active elements of the MO–CF (Multiple-Output Current Follower) and also newly-developed current active element DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) in the company ON Semiconductor. The first three chapters focus on basic properties of frequency filters, used components and circuit design methods. The digitally controllable current amplifier DACA is used for managing the radio frequency filters and adjust it using the current amplification parameter A through the digital input CTR. For the design of filters of the second order a method of M-C Signal flow graphs is used. This method is in the work proved very useful and contributed to the modification of already designed frequency filters. The fourth chapter describes the actual detailed design of circuits with quality management, or marginal frequencies to the two parameters. Involvement of the proposed filter is simulated in the OrCAD program for different levels of models of the circuit elements. At the end of each filter design there is a comparison of theoretical and simulated values of the adjustable parameters circuit. The conclusion was one of the districts selected for experimental verification, followed by comparing the measured and simulated transmission characteristics.
Description
Citation
VORÁČ, L. Řiditelné filtry s maximálním možným přeladěním a netradičními aktivními prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Izabela Krbilová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Otto Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Zjistil jste jaký vliv mají odpory ve vašem obvodu? Jaký vliv mají svorky zapojené naprázdno? Jaký je rozdíl mezi teoretickým a praktickým zapojením? Jaká je nejvyšší teoretická jakost?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO