Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ergonomie a metody pro identifikaci a řízení rizik. Hlavním úkolem práce je na modelovém příkladu analyzovat současný stav, zhodnotit ergonomická rizika a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci včetně finančního zhodnocení.
The diploma thesis focuses on the risk assessment in area of Occupational Health and Safety (OSH), concrete ergonomic risks in a workplace. Analysis of the current state evaluation OSH area, ergonomics and methods for the identification and risk management. The main task of this thesis is to analyze current state, evaluate ergonomic risks and find measures to eliminate risks proposed by financial evaluate on a model company.
Description
Citation
VYROUBALOVÁ, K. Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-29
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO