Srovnání přístupu a možnostní pevnostních výpočtů tlakových nádob v softwarech Ansys Workbench a Solidworks simulation metodou MKP

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání možností pevnostních výpočtu v programech ANSYS Workbench a SolidWorks Simulation. První část práce seznamuje s metodami návrhu tlakových nádob a jeho legislativou. V další části jsou podány základní informace o daných programech, ve kterých je následně provedena simulace pevnostního výpočtu tlakové nádoby. V poslední části jsou výsledky porovnány s normou ČSN EN 13 445.
The bachelor thesis deals with comparison of approaches for strength calculation of pressure vessels in ANSYS Workbench and SolidWorks Simulation. First chapter introduces methods for design of pressure vessels and its legislation. The following chapter gives basic information about both compared software witch were used for following analysis of pressure vessel. Results were compared according to ČSN EN 13 445 in the last chapter.
Description
Citation
BURIAN, J. Srovnání přístupu a možnostní pevnostních výpočtů tlakových nádob v softwarech Ansys Workbench a Solidworks simulation metodou MKP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO