Tuvalu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Kolik obyvatelů má město, z kterého pocházíte? Tuvalu má dvanáct tisíc a to není město. Je to krajina. Devět ostrovů v jižním Pacifiku téměř na datumové hranici. Na první pohled byste řekli, že je to ráj. Teplota ovzduší je neustále kolem 30°, písek bílý, obloha modrá a moře je plné ryb. Na souši rostou kokosové palmy a pod vodní hladinou krásné koraly. Druhá nejníže položená krajina na světe však nemůže být ani zdaleka ráj. Krajina mizí obyvatelům před očima v rozsáhlém oceáně. Nemají peníze, aby si vystavěli na moři další Benátky, ani dubajskou palmu. Globální oteplování a rast hladin oceánů ohrožuje několik desítek milionů obyvatel naší planety. Maledivy, Bangladéš, Holandsko, jih USA… Mnozí z Vás si položí otázku: „Proč právě Tuvalu?“ Pár tisíc obyvatel se přestěhuje do Austrálie a je to. A Maledivy jsou na tom mnohem hůř a obyvatel je desetkrát víc. Jenomže dvanáct tisíc… to je tak akorát – na vzorku. Je to dost málo lidí, pro které by se mohli najít finanční zdroje na záchranu a vyzkoušení vědeckých teorií. Když nenajdete dost zdrojů zachránit jich, nezachráníte ani ty ostatní. Mají lehký přístup k obnovitelným energiím: vítr vane, slunce svítí, voda proudí. Dosud sice nejsou energeticky samostatní, ale plánují tak udělat do roku 2020. Elektřina je totiž ta zázračná síla, která jich může spasit. Věděli jste, že pokud do železného prvku ponořeného pod mořskou hladinou zavedete tak nízký elektrický proud, že není nebezpečný pro mořský život, ani pro lidi, utvoří se na něm vrstva usazenin, které se říká „biorock“? – teda skála…. na které se dá stavět. Projekt rátá se záchranou jen jediného atolu: Funafuti. Ten je dost rozsáhlý na to, aby na něm mohli bydlet všichni současní aj budoucí obyvatelé. Rozsah projetu je do roku 2200 a rátá se s počtem obyvatel kolem 24 tis. Dovtedy hladina oceánů vzroste přibližně o metr. Na atolu Funafuti vznikne několik osad s maximální kapacitou 3 tis. obyvatel. Každá osada bude mít popři základném vybavení (obchod, škola, lékař, kostel) i doplňující celonárodně významnou funkci (letiště, nemocnice, úřad vlády, univerzita…). Navezením biorocku do blízkého okolí hlavního atolu Funafuti se vytvoří mělčina, na které si obyvatelé můžou stavět domy na kolech, jak to robili aj stovky let před příchodem Evropanů. Anebo můžou bydlet na houseboatech. Mezi domky postaví cestu pro lehké motorové vozidla a lehké zavěšené stezky pro pěších. Střetávat se budou na náměstích a nad hlavami jim budou kvitnout tropické rostliny zasaděné do barevných rozváděcích rour pro vodu a elektřinu. Na souši, která ještě zůstala, porostou chráněné stromy a bude sloužit jako park. Součástí projektu je i plovoucí kostel. Jeho stavba representuje všechny idey, které projekt Tuvalu má: stavba na vodě, energeticky soběstačná, poskytuje útočitě, stín a místo pro setkávání lidí. Bílá fasáda z textilní membrány má připomínat bíle plachty lodí, které před dvoma stovkami let křižovali světové oceány a s nimi cestovalo i křesťanství, které zde zapustilo hluboké kořeny. Bambusová konstrukce s ocelovými lany lidu bude připomínat nejen trnovou korunu, kterou měl Kristus při umučení, ale také jejich trnovou korunu a problémy, s kterými se potkávají dennodenně. Tento projekt je čisto utopický a nemá ambici stát se někdy realitou, jeho cílem je zviditelnit problém globálního oteplování i v tomhle světle a vzbudit diskusi: jako dál?
How many inhabitans do have your city? Tuvalu has 12.000 and that´s not a city. It´s a country. Nine islands in south Pacific nearly date line. On first sight You may say, it´s a paradise. Air has always about 30°, sand is white, sky is blue and the sea is full of fish. On shore grows coconuts and on the sea-floor grows beautiful corals. But second lowest country in the Word cannot be a paradise. The land is missing in huge Pacific. Inhabitans don´t have money neither for build another Venice nor dubai´s palm. Global warming a sea level rise is dangerous for milions people of our planet. Maldives, Banghlades, Holland, south of USA… Many of you can have a question: „Why then Tuvalu?“ Few tausends people can move to Australia and finish. And Maldives have worse position, land has less meters over sea level, people is more… ten times. But 12.000… it´s so enough – for specimen. It´s enough people to get for them money and spend it for saving thein land, for trying some science theories. If cannot save these 12.000, you cannot save the others. They have many renewable resourcies: the wind is blowing, the sun is shining, the water is flowing. In this time they are maybe not energy-independent, but they plan to be in 2020. Energy is that wonderfull power, which can save them. Did you know, that if you set low electric energy going in iron element under sea level (which cannot harm sea life and people), at the surface is formed a layer of sediments called „biorock“?- rock, which can you use for building. The project will save only one atoll: Funafuti. It´s enough large for all contemporary and future inhabitans to living. Project is planned to year 2200 and calculated for 24.000 inhabitans. Untilll then sea level rise will grow about one meter above. On atoll Funafuti will rise eight villages with max. 3.000 inhabitans. Every village will have by average equipment (grocery, school, doctor, church) advanced nation-wide important functions (airport, hospital, parliament, university..). On biorock layer stored up in the sea by atoll Funafuti will rise shelf, where people can build stilt houses, how they did houndreds years before European arrival. Or they can live in houseboats. Between houses they wil build jetty road for light engine vehicles and bridge-like paths for pedestrians. They will meet on squares and over their heads will bloom tropical plant in colourfull steeltubes made for it. On the dry land, which is very small, will grow coconut and pandanus. This land will be under heritage, park for everyone to come end enjoy. Part of this project is a floating church. Its building represents all ideas, that Project Tuvalu has: building on water, energy-independent, offer an shelter, shade and place for meeting of people. White facade made from textile membrane reminds white sails of ships, that crossed oceans before 200 years. With these ships came Chrisitanity, that is deeply rooted in this land. Bamboo construction with steel cables will reminds to people Crown of Thorns and martyrium of Christ, but also average problem hat must people meet in their lives. This project is pure utopic and doesn´t have ambition to get real. Its aim is to make visible problem of global warming in this sight and create a discussion: what next?
Description
Citation
MIKULCOVÁ, L. Tuvalu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
doc.Ing.arch. Michal Hronský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Rada (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Studentka představila svůj projekt, reagovala na otázky komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO