Studium vlivu kosmetických přípravků na mikrobiom lidské kůže pomocí molekulárních technik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Teoretická část práce se zabývá základním popisem fyziologie kůže, lidského mikrobiomu a stručného přehledu míst, kde se jednotlivé mikroorganismy vyskytují. Dále je uveden přehled použitých analytických a mikrobiologických metod, použitých v diplomové práci. Praktická část se v úvodu zabývá stanovením antimikrobiálních účinků vybraných kosmetických výrobků pomocí mikrobiálních testů. Byl stanoven inhibiční a antimikrobiální účinek vybraných kosmetických výrobků na v diplomové práci zkoumané mikroorganismy pomocí spektrofotometrického stanovení přístrojem ELISA reader. Dále je praktická část diplomové práce zaměřena na izolaci mikrobiální DNA v kvalitě vhodné pro amplifikaci v PCR. Byla provedena optimalizace způsobů izolace mikrobiální DNA nacházející se na kůži testovaných dobrovolnic. Pomocí metody PCR byla sledována přítomnost vybraných mikroorganismů nacházejících se na kůži před a po použití kosmetických výrobků. Produkty PCR byly následně detekovány za použití gelové elektroforézy. Ze získaných dat je patrné, že po používání kosmetických přípravků došlo k výrazné změně množství sledovaných mikroorganismů.
The theoretical part of the thesis is focused on the basic description of the physiology of the skin, human microbiome and a brief summary of where individual microorganisms occur. Furthermore, there is a list of analytical and microbiological methods that are used in this thesis. In the beginning, the practical part is focused on determination of antimicrobial effects of the chosen cosmetic products using microbial tests. Then, the inhibiton and microbial effect of the chosen cosmetic products on examined microorganisms has been measured using ELISA method. The second part of the thesis is focused on the isolation of bacterial DNA in quality that would be high enough to be used for amplification in PCR. There has been an optimalization of isolation of microbial DNA that was to be found on tested subjects’ skin. The presence of chosen microorganisms on skin before and after the usage of cosmetic products was measured using a PCR method. PCR products were then detected using gel electrophoresis. From the gathered data it is clear that the number of observed microorganisms has changed significantly after the application of cosmetic products.
Description
Citation
ALEXOVÁ, A. Studium vlivu kosmetických přípravků na mikrobiom lidské kůže pomocí molekulárních technik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2021-09-06
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Diviš: Podle čeho jste volila výrobky zahrnuté do studie? Jak hodnotíte roli S. epidermidis v biomu pokožky? Márová: Z jaké části obličeje se odebírali vzorky? Jak si vysvětlujete přítomnost plísní? Jaká média jste použila pro kultivaci? Obruča: Jak jste postupovala při stanovení populace Stafylokoka? Kolik bylo misek pro každý vzorek?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO