Pražská filharmonie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce na téma Pražská filharmonie je založena na návrhu nových koncertních sálů pro vážnou hudbu, ale i ostatní žánry s doplňujícími funkcemi v jednom objektu. Místo návrhu se nachází v pražských Holešovicích na levém břehu řeky Vltavy, v těsné blízkosti dopravní magistrály – třídy Kapitána Jaroše. Parcela je vymezena původní zástavbou ze západu, řekou z jihu, železničním viaduktem ze západu a novou zástavbou ze severu – tato zástavba je součástí plánované rekultivace holešovického brownfieldu Bubny-Zátory, který se realizuje již od roku 2000. Podoba vzniklého náměstí vyplývá ze stávajícího stavu zachovávaných dopravních komunikací, přičemž má i funkci vyrovnávání úrovňových rozdílů pomocí schodišť na severní a východní straně. Ostrovy zeleně na náměstí pak definují průběhy pěších komunikací přes otevřený prostor před filharmonií. Tvar budovy je odvozen z tvaru hlavního sálu, nacházejícího se uprostřed objektu, jako celistvé, netransparentní hmoty, která vyrůstá z průhledného, lehkého obalu ve tvaru nízkého kvádru. Obálka je tvořena předsazenou skleněnou fasádou, jejíž skleněné tabule se rytmizují v poměru 1:2:3 se střídavou transparentností. Samotná budova obsahuje tři koncertní sály – hlavní sál je má uzpůsobené hlediště do typu vinice a je tak možné hudební představení sledovat ze všech směrů a nabízí tvarovým řešením i unikátní akustické podmínky. Jednopodlažní malý sál má zhruba poloviční kapacitu a je tvarován do typu krabice s nižší světlou výškou a multifunkční sál disponuje rastrovanou podlahou na hydraulickém systému, který zajišťuje maximální přizpůsobivost pro daný typ akce. K sálům se v prostorném foyer nachází šatny kopírující půdorysy hlavních schodišť, kavárna s občerstvením a hygienická zařízení. V prvním podlaží má také oddělený provoz hudební škola se zkušebnami, nahrávacím studiem a co-workingovým pracovištěm. Samostatně se zde nachází také prostory pro komerční využití. Většina prostoru probíhá z prvního podlaží do druhého, kromě severozápadní části, kde se nachází hudební knihovna. Ve třetím podlaží slouží foyer i jako výstavní prostor, okolo kterého se na jedné straně nachází administrativní pracoviště filharmonie a na druhé menší kavárna, konferenční prostor pro menší akce, a za ním VIP salónky. V prvním podzemním podlaží se pak nachází garáže a zázemí pro umělce a samotnou budovu – šatny, sklady, ladírny, dílny, studia a zkušebna. Do druhého podzemního podlaží pak v jedné části probíhají garáže a ve druhé se pak nachází prostory pro technické zařízení budovy.
The diploma thesis on the Prague Philharmonic is based on the design of new concert halls for classical music, as well as other genres with additional functions alocated in one building. The site is located in Prague's Holešovice on the left bank of the Vltava River, near the transport route - Captain Jaroš Avenue. The site is delimited by the original development from the west, the river from the south, the railway viaduct from the west and new development from the north - this development is part of the planned reclamation of the Holešovice brownfield Bubny-Zátory, which has been implemented since 2000. The appearance of the created square results from the current state of preserved transport communications, while it also has the function of leveling the level differences by means of stairs on the north and east sides. The green islands in the square then define the course of pedestrian roads through the open space in front of the building. The shape of the building is derived from the shape of the main hall, located in the middle of the building, as a solid, non-transparent mass that grows from a transparent, light envelope in the shape of a low block. The facade is made by curtain walling from the glass panels of which are rhythmized in a ratio of 1: 2: 3 with alternating transparency. The building itself contains three concert halls - the main hall has an auditorium adapted to the type of vineyard, so it is possible to watch musical performances from all directions and yet offers unique acoustic conditions in terms of shape. The single-storey small hall has about half the capacity and is shaped into a shoebox type with a lower headroom, and the multifunctional hall has a screened floor on a hydraulic system, which ensures maximum adaptability to the type of event. In addition to the halls, there is a cloakroom in the spacious foyer, copying the floor plans of the main staircases, a café with refreshments and sanitary facilities. On the first floor, there is also music school with rehearsal rooms, a recording studio and a co-working workplace with seperated entrances. There are also separate spaces for commercial use. Most of the space runs from the first floor to the second, except for the northwestern part, where the music library is located. On the third floor, the foyer also serves as an exhibition space, around which on one side there is the administrative workplace of the Philharmonic and on the other a smaller cafe, a conference room for smaller events, and behind it VIP lounges. On the first underground floor there are garages and facilities for artists and the building itself - locker rooms, warehouses, tuning rooms, workrooms, studios and a rehearsal room. Garages continue to the second underground floor in one part and there are spaces for the technical equipment of the building in the other.
Description
Citation
VRTÍLEK, O. Pražská filharmonie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
Defence
Student představil diplomový projekt. Byly přečteny posudky. Student zareagoval na otázky oponenta. V odborné rozpravě zazněly podněty: přílišná schématičnost zvoleného tvarosloví; odstínění případných vibrací od komunikace; konstrukční řešení zakládání; posunutí zastávky metra; absence ambicí pro reprezentativní tvarosloví (výraz); tristní řešení okolního prostoru bez zeleně, bez doplňků, bez výtvarých děl, bez vybavenosti. Student se zapojoval do rozpravy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO