Energetické využívání odpadů, zejména kalů z čistíren odpadních vod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o energetickém využití kalu. Proces je popsán od úpravy kalu až po čištění spalin. Hlavní důraz je kladen na spalování, které se řídí legislativou. Nejdříve jsou uvedeny technologie úprav a nakládání s kalem, kam spadá i termické zpracování, ve kterém je důkladněji popsán proces spalování. Dále jsou uvedeny metody pro spoluspalování kalu a zařízení pro přímé spalování. Práce je zakončena kapitolou čištění spalin.
This bachelor´s work discusses about energetical utilization of sewage sludge. The process is described from sludge treatment to flue gas cleaning. The main emphasis is on incineration, which are governed by legislation. First are listed sludge treatment and utilization technology which included thermal processing in which is thoroughly described the process of incineration. The following are methods for co-incineration of sludge and devices for direct incineration. Work is finished by chapter about flue gas cleaning.
Description
Citation
HAVLÁSEK, M. Energetické využívání odpadů, zejména kalů z čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO