Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Hronově způsobenou tíhou sněhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku likvidace pojistných událostí, stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou tíhou sněhu a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitostí. V úvodu práce definuji základní pojmy spojené s daným tématem. Následně uvedu čtenáře do problematiky oceňování nemovitostí, definuji základní pojmy, metody oceňování a popis oceňování. V další navazující části své práce zmíním podstatu likvidační činnosti pojišťovny, produkty související s pojištěním majetku, osoby zainteresované do likvidace pojistné události a v neposlední řadě přiblížím samotný postup likvidace pojistných událostí. Avšak nejde jen o strohý výčet veškerých operací spojených s tímto tématem, ale o to, aby se čtenář lépe orientoval v tom, jak postupovat, a znal základní pojmy s touto problematikou spojené. V poslední praktické části se zaměřím právě na stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou tíhou sněhu podle přiměřených nákladů a na uvedení pojištěné nemovitosti do původního (provozuschopného) stavu
The aim of my thesis is to outline the field of the insurance-claims settlement, to determine the amount of indemnity for the damage caused by the weight of snow, and also to clarify basic concepts of real estate appraisal. In the introduction I define basic concepts associated with that topic. Then I bring the reader into the field of real estate appraisal and I define basic concepts and appraisal methods and description. In the next part of my thesis I mention the principles of the insurance company´s claim settlement activity, the products related to property insurance, the person involved in the settlement, and last but not least I outline the claim settlement process itself. However, the point is not just to provide a plain list of all steps involved in the process but to give the reader a better idea how to proceed and what the basic concepts of the field are. In the final practical part I will focus precisely on the determination of the compensation for the damage casused by the weight of snow based on reasonable costs and for bringing the insured property to its original (operational) state.
Description
Citation
BERÁNKOVÁ, M. Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Hronově způsobenou tíhou sněhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO