DNA analýza nepatogenních klostridií izolovaných ze sýrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Polymerázová řetězová reakce (PCR) je molekulárně genetická metoda, která umožňuje replikaci nukleových kyselin in vitro. Umožňuje identifikaci mikroorganismů nebo prokazování přítomnosti specifických genů v různých matricích biologického původu. Některé nepatogenní druhy rodu Clostridium způsobují vážná poškození sýrů, proto jejich identifikace a kvantifikace je tak důležitá v sýrařství. V této práci byly testovány specifické primery pro rod Clostridium. Byla zde použita bakteriální DNA sbírkových kmenů a kmenů vyizolovaných z poškozených sýrů. Pomocí specifických primerů byly metodou PCR amplifikovány charakteristické úseky DNA pro klostridie. PCR produkty (619 bp) byly detekovány použitím elektroforézy na 1,8% agarózovém gelu. Byla potvrzena rodová specifita testovaných primerů specifických pro rod Clostridium. Pro negativní kontrolu byla použita bakteriální DNA rodu Lactobacillus.
Polymerase chain reaction (PCR) is a molecular method which allows in vitro replication of nucleic acids. It allows the identification and quantification of microorganisms or to prove specific gene sequentions in different matrices of biological origin. Some nonpathogenic species of genus Clostridium cause damages of cheeses, so their identification and quantification is very important in cheesemaking. In this thesis, specific primers for genus Clostridium were tested. Bacterial DNA from culture collection strains and from strains isolated from damaged cheeses were used. Genus-specific region for Clostridium was amplified using specific primers. The PCR products (619 bp) were detected using electrophoresis in 1,8% agarose gel. Genus-specific character of primers was confirmed. DNA of Lactobacillus was used for negative control.
Description
Citation
CHROBOKOVÁ, M. DNA analýza nepatogenních klostridií izolovaných ze sýrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO