Větrné elektrárny v Severomoravském kraji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práce se zabývá analýzou větrných parků z hlediska EIA, koeficientu ročního využití a ekonomiky provozu. Uvádí využití větrné energie ve větrných elektrárnách, potenciál větrné energie České republiky a kritéria pro výběr lokality pro stavbu věrné elektrárny. Popisuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kterým se upravuje proces EIA. Rozebírá potenciální a reálné možnosti využití větrné energie v Severomoravském kraji v návaznosti na územní energetickou koncepci.
This thesis deals with analysis of wind parks from aspect of EIA, the annual capacity factor and the economy of operation. It shows the utilization of wind power in wind plants, wind potential of the Czech Republic and criteria for selection locations for construction wind plant. It describes the Act No. 100/2001 Coll., on environmental impact assessment, in which is the EIA process regulated. It analyses potential and real possibilities of wind power utilization in the North Moravian Region in connection with the Territorial Energy Policy.
Description
Citation
PASÍRBKOVÁ, A. Větrné elektrárny v Severomoravském kraji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO