Možnosti stanovení těkavých mastných kyselin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá obecnou charakteristikou mastných kyselin, popisem struktury a názvosloví těkavých mastných kyselin, vlastnostmi a oblastmi jejich výskytu. Dále jsou zmapovány možnosti identifikace těkavých mastných kyselin, mezi které se řadí plynová chromatografie, plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, mikroextrakce pevnou fází, spektrofotometrie a izotachoforéza. Plynová chromatografie je nejvyužívanější metodou detekce těkavých mastných kyselin. Při stanovení se tyto látky vzhledem k jejich chemickým vlastnostem většinou převádějí na methylestery.
This bachelor's thesis deals with common characteristics of fatty acids by description of the structure and terminology of volatile fatty acids, by description of the characteristics and areas of their occurrence. Then possibilities of identification of volatile fatty acids are charted, to which gas chromatography, gas chromatography-mass spectrometry, high performance liquid chromatography, solid phase microextraction, spectrophotometry and isotachophoresis belong. Gas chromatography is the most frequently used method of the detection of volatile fatty acids. During the assessment these substances are mostly converted to methylesters because of their chemical characteristics.
Description
Citation
SVÍTILOVÁ, L. Možnosti stanovení těkavých mastných kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Jolana Karovičová, Ph.D. (člen) doc.Ing. Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: a) Na čem závisí pohyblivost částic při elektroforéze? b) Stanovení kyseliny octové pomocí UV, které je uvedeno v práci se v praxi používá?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO