Toxické látky vyšších hub

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce je věnovaná problematice toxických látek vyšších hub. Tematicky je rozčleněna do tří oddílů. V první části se zabývá chemickým složením hub, kde klade hlavní důraz na obsah těžkých kovů a léčivých látek. Následující oddíl je zaměřen na houby jedovaté, jejich nejvýznamnější zástupce a mechanismus působení jedů. Část třetí objasňuje problematiku hub jedlých a otravy, které mohou způsobit. Především se jedná o biogenní aminy, práce popisuje jejich chemické složení, vznik, strukturu a rozdělení, výskyt, biologické účinky a metody stanovení (plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, tenkovrstvá chromatografie a kapilární elektroforéza).
This work is devoted to the toxic compounds of mushrooms. The theme is divided into three sections. The first part deals with the chemical composition of mushrooms, with main emphasis on the content of heavy metals and medicinal substances. The following section is focused on the poisonous mushrooms, the most important representatives and the mechanism of action of their poisons. Part three explains the issue of edible mushrooms and the poisonings, which may cause. In particular they are biogenic amines, the work monitors their chemical composition, origin, structure and distribution, occurrence, biological effects and methods of measurement (gas chromatography, liquid chromatography, thin layer chromatography and capillary electrophoresis).
Description
Citation
ASCHEROVÁ, A. Toxické látky vyšších hub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: Jaké lokality budou vybrány pro sběr hub? doc. Světlík: Uvažujete i o sledování radioizotopů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO