Navigační systém do budov na mobilním zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
{Práca je zameraná na návrh a vytvorenie postupu pre jednoduchšie nasadenie navigačného systému do budov. Výsledné riešenie sa skladá z dvoch častí: pomocného nástroja pre tvorbu lokalizačných a navigačných podkladov a mobilnej navigačnej aplikácie. Pomocný nástroj vytvorí podklady potrebné pre lokalizovanie pomocou skenovania okolitých access pointov na mieste státia užívateľa v mapovanej budove. Nástroj tiež vygeneruje graf pre navigovanie so spoluprácou užívatela a na základe geometrie miestností v budove. Lokalizácia mobilného zariadenia je založená na metóde WIFI fingerprinting, ktorá v prvej časti potrebuje mať k dispozícií mapu fingerprintov v budove, takže nevyhnutným krokom je takúto mapu manuálne vytvoriť. Nástroj uľahčí užívateľovi vytvoriť potrebnú mapu a zefektívni proces nasadenia navigácie do budov na mobilné zariadenia.
This work is focused to suggest an approach, which simplifies creation of indoor navigation systems on mobile devices. The final solution is divided into two parts: an auxiliary tool for creating localization and navigation assets and mobile navigation application. The auxiliary tool creates assets needed to localize with the help of scanning surrounding access points in the place of user's standing in a building. The tool also generates navigational graph with cooperation of user and based on the geometric representation of building's rooms. The localization of a mobile device is based on WIFI fingerprinting method, which in the offline phase needs to have a map of fingerprints available. It is necessary to create this map manually. The tool will make easier for the user to create needed map and make deployment of the indoor navigation into the mobile devices more efficient.
Description
Citation
ŽIŠKA, P. Navigační systém do budov na mobilním zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V sekci 4.2 je uvedeno, že by bylo možné vytvořit podklady pro navigaci (databázi fingerprintů) pomocí robota. Jakým způsobem (uveďte možnosti) by byl takový robot navigován? Obr. 4.3 zobrazuje redukci hran v grafu. Vysvětlete jaké důsledky má tato operace na lokalizaci a navigaci. Pro porovnání síly signálu je využita Euklidovská norma (L2), rovnice 2.1. Zkoušel jste využít i jiné metriky, pokud ano, jaké měly výsledky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO