Využití materiálů na bázi dusané hlíny pro obytné stavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím hlíny jako stavebního materiálu pro obytné stavby, konkrétně technologií dusané hlíny. Za použití tuzemské i zahraniční literatury je zpracována rešerše, ve které je popsána historie hliněných staveb ve světě i u nás. Další součástí je popis hlíny jako stavebního materiálu. Následně se práce zabývá podrobným popisem samotné technologie dusané hlíny s příklady využití u moderních staveb ve světě. V rámci praktické části budou provedeny odběry vzorků hlíny z pozemku, který se nachází v obci Dolní Těrlicko, cca 30 km jihovýchodně od Ostravy. Na zmíněném pozemku by v následujícím roce mělo dojít k výstavbě rodinného domu právě pomocí technologie dusané hlíny. V poslední části je poté navrhnuta a otestována metoda výroby zkušebních těles z hliněné směsi pro tlakovou zkoušku.
The Bachelor thesis focuses on use of earth as a building material for residential buildings, in particular the rammed earth technology. The first part of the thesis deals with history of the earth structures in the world and in our country, using the Czech and foreign literature. Subsequently, the thesis defines earth as a building material. After that, the paper describes in detail the rammed earth technologies with examples of use in modern buildings around the world. Within the practical part, samples of earth from Dolní Těrlicko, approx. 30 km southeast of Ostrava, have been collected. Family house should be built on this land next year, with usage of rammed earth technology. In final part we propose and test methods of producing trial bodies from earth compound for pressure test.
Description
Citation
ZADRAŽIL, L. Využití materiálů na bázi dusané hlíny pro obytné stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO