Návrh železobetonových konstrukcí obchodního centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem lokálně podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky nejnižšího podlaží vícepodlažního obchodního centra, návrhem typického sloupu ve stejném podlaží a také základové patky pod tímto sloupem. Dále bylo provedeno řešení montovaného schodiště. Návrh stropní desky je proveden pomocí programu Scia Engineer a kontrola je provedena ručním výpočtem pomocí metody součtových momentů. Návrh sloupu, základové patky a schodiště je proveden ručním výpočtem. Při návrhu se postupovalo dle platných evropských norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201. Výsledkem práce je statický návrh výztuže stropní desky, sloupu, základové patky, montovaného schodiště a výkresová dokumentace.
The bachelor thesis deals with the design of the locally underpinned, monolithic, reinforced concrete ceiling plate of the lowest floor of a multi-storey shopping centre, with the design of a typical column on the same floor as well as with the column foot under that column. Furthermore, the solution of the assembled staircase has been made. The design of the ceiling plate is done by using the Scia Engineer programme and the check is done by manual calculation using the sum moments method. The design of the column, column foot and the staircase is done by manual calculation. The design was proceeded according to the valid European standards ČSN EN 1992-1-1 and ČSN 73 1201. The result of this work is the static design of the ceiling plate reinforcement, the column, the column foot, the assembled staircase and the drawing documentation.
Description
Citation
PODEPŘEL, P. Návrh železobetonových konstrukcí obchodního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO