Pronajímatelný objekt MSP Brno

Abstract
Předmětem zadání bakalářské práce je návrh pronajímatelných objektů pro malé a střední podnikání v Brně podél ulice Hněvkovského v městské části Brno Komárov. Návrh je řešen na pozemku vedeném jako brownfield č. 1309. V současné době dochází k přemístění mnoha ekonomických aktivit na okraj města. To přináší řadu problémů a proto je ideálním řešením využít brownfield, umístěný kousek od samotného středu města k pracovním účelům. Hlavním záměrem bylo vytvořit pronajímatelné prostory pro různá pracovní odvětví. Proto musí být objekty značně flexibilní. Na pozemku je navržen jeden velký areál, skládající se ze tří výrobních hal a jedné administrativní budovy. Výrobní haly jsou členěné na pronajímatelné buňky, které lze mezi sebou libovolně kombinovat tak, aby se případná výroba mohla rozrůstat. Administrativní budova pak slouží k udržování chodu celého areálu. Zároveň jsou i v ní umístěny volné kanceláře vhodné k pronajmutí. Areál se rozprostírá na téměř volném prostranství a není tedy divu, že tvoří dominantu okolí. Zároveň ale respektuje okolní zástavbu a nepůsobí rušivým dojmem.
The subject of the bachelor thesis is the proposal of rentable objects for small-size and middle-size businesses in Brno next to the Hněvkovského street in Brno-Komárov district. Proposal is solved on land as brownfield No. 1309. This time there is lot of economic activities moving on the outskirts of the city. This brings a number of problems and therefore is ideal solution to use brownfield, placed close to the city center. Main purpose was to create rentable spaces for different types of working sectors. Because of it objects has to be very flexible. On land is designed one big area, made by 3 production halls and one administrative building. Production halls are broken down into rentable cells, which can be arbitrarily combined to increase production. Administrative building is used to keep the whole area running. Also there are located free offices suitable for rent. Area is spread over an almost open space, so no wonder, that it is dominant feature in surrounding area. Simultaneously it respects surrounding development and does not make a disturbing impression.
Description
Citation
VOGELOVÁ, K. Pronajímatelný objekt MSP Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2018-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO