Studie vertikálního filtru s vegetací pro obec Bezděčí u Trnávky

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem moderní kořenové čistírny odpadních vod pro obec Bezděčí u Trnávky (250 EO). Moderní kořenová čistírna představuje alternativní způsob čištění odpadních vod. V České republice se kořenové čistírny setkávají s častými problémy v důsledku chybných návrhů či nevhodného provozování. To způsobuje nedostatečnou čistící účinnost v odstraňování především amoniakálního dusíku. Aby kořenové čistírny odpadních vod byly častějším řešením čištění odpadních vod, je třeba zajistit vyšší účinnost především u ukazatele NH4+. Práce vychází z poznatků a výsledků, kterých dosahuje fungující kořenová čistírna v Dražovicích, a z Rakouska, kde jsou tyto technologie konkurenceschopné jiným čistírenským technologiím. Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Bezděčí u Trnávky je rozdělena na dvě části. První část tvoří rešerše, kde jsou zhrnuty základní informace a poznatky týkající se kořenových čistíren odpadních vod. V druhé části lze nalézt srovnání dvou čistírenských systému. První z nich se skládá ze dvou čistících stupňů. Druhý systém obsahuje je složen ze tří stupňů. Cílem čistírenských prvků je nejen eliminace znečištění, které požaduje současná legislativa, ale i odstranění celkového dusíku i fosforu. Kalové hospodářství je řešeno jako kalová pole s mokřadní vegetací.
This bachelor thesis follows up modern vertical flow constructed wetland for wastewater treatment for Bezděčí u Trnávky village in the Czech republic. This village has 250 habitants. Technology of construted wetlands is alternative method of wastewater treatment. There are a lot of problems with this technology in the Czech republic. These problems are results from wrong design or improper operation. It causes insufficient cleaning efficiency. The worst cleaning efficiency is in removing ammonia nitrogen. To right functioning of constructed wetland is necessary change the approach to design of the constructed wetland. The thesis is based on results of the right designed constructed wetland in Dražovice village and on working technology in Austria as well. All thesis is devided into two parts. The first part consists of literature research, which summarises basic knowledge related to constructed wetland of wastewater treatment. The second part includes two options of designing constructed wetland. The first one consists of two wastewater treatment elements and the second one includes three elements. The main aim of this technology is not only to eliminate the required pollution by decree law, but also to remove nitrogen and phosphorus. The wastewater sludge treatment is based on innovated reed-bed system with wetland vegetation.
Description
Citation
KACETLOVÁ, K. Studie vertikálního filtru s vegetací pro obec Bezděčí u Trnávky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO