Realizace hrubé vrchní stavby BD Panorama Kociánka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá realizací horní hrubé stavby bytového domu Panaroma Kociánka v Brně. Obsahem práce jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné nosné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, dále časový plán realizace a položkový rozpočet pro nosné konstrukce. Pro danou technologickou etapu je zpracována také technická zpráva zařízení staveniště včetně výkresu. Práce se věnuje i kvalitě prováděných prací a bezpečnosti práce. V kapitole, která dává prostor pro jiná zadání je zpracován alternativní návrh obvodového pláště - provětrávaná fasáda. Skladby jsou porovnány z hlediska finanční náročnosti, součástí je také odborný posudek na prostup tepla obou konstrukcí.
The bachelor thesis deals with the construction of the upper carcass of the apartment building Panorama Kociánka in Brno. The project consists of the technical regulations of vertical and horizontal constructions complemented with the design of mechanical set, schedule of realisation and itemized budget of the structural system. Moreover, an engineering report of site equipment, including site equipment drawing, was elaborated for the given technological stage. The thesis also describes the quality demands of executed operations and construction safety demands. The chapter dealing with the extra assignment consists of alternative design of exterior building envelope - ventilated facade. The compositions of building envelope were compared based on economical demands, including expert thermo - technical reports of both constructions.
Description
Citation
FRIŠOVÁ, J. Realizace hrubé vrchní stavby BD Panorama Kociánka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO