Posouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138 MW v Prostějově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je posouzení možnosti pripojení kogeneracní výrobny 138 MW, která je ve stavu plánování. Tato výrobna má být pripojena do rozvodny 110 kV v Prostejove a sloužit k výrobe jak elektrické energie, tak tepelné energie pro blízké okolí. V této práci se budeme zabývat jednak rešením ustáleného stavu stávající síte o napetové hladine 110 kV, tak i vlivy plánované výrobny na tuto sít. Kogeneracní výroba vykazuje oproti výrobe elektrické energie vyšší úcinnost premeny energií v celém procesu výroby díky výrobe jak tepelné, tak i elektrické energie z primárních zdroju paliva. Jak v celém svete, tak i na našem území jsou stále jako palivo do elektráren nejcasteji používány neobnovitelné fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn), jejichž zásoby se postupne snižují. Zároven jsou zdrojem oxidu uhlicitého, který škodí atmosfére a dochází ke globálnímu oteplování. Daleko šetrnejší k životnímu prostredí je jaderná elektrárna, která nevypouští škodlivé látky do ovzduší a je schopna vyprodukovat velké množství elektrické energie. Avšak problém nastává s vyhorelým palivem a jeho uložením. Jaderná energetika má spolecnou vlastnost s obnovitelnými zdroji energie - obe jsou vuci životnímu prostredí maximálne ohleduplné. Jaderné elektrárny však navíc disponují dostatecnou energetickou kapacitou a s nástupem reaktoru ctvrté generace budou schopny vyrábet elektrinu z již použitého jaderného paliva. Stále více je kladen duraz na obnovitelné zdroje energie, které jsou daleko šetrnejší k životnímu prostredí. Výhledove spolecnost CEZ, jakožto nejvetší producent elektrické energie pocítá s vetším využitím vodní energie, která se již dnes hojne využívá jako prehradní elektrárny, nebo precerpávací. Další energie považovaná za ekologickou formu je energie geotermální a solární (fotovoltaická). Ovšem tyto ekologické formy v naší zemepisné poloze nemají natolik silný potenciál, abychom jsme se mohli na tyto zdroje spoléhat. Další problematikou je dodávání výkonu do síte závislé na pocasí. Geotermální energie je nejvíce využívána napríklad na Islandu, kde je dostatek vyverajících pramenu o vysoké teplote. Dnes nejvíce diskutovaná energie jako zdroj elektrické energie, je energie biomasy. Jedná se o využití drevní hmoty, napríklad odpad z lesní cinnosti, z drevovýroby, nebo spalování odpadu z predešlé lidské produkce ci odpadu rostlinného a živocišného puvodu . Tato biomasa je vhodná jako palivo do tepelných elektráren.
The goal of this project is to test the possibility to connect the Cogenerational generation of power 138 MW (still in the development stage) to the control room 110 kV in Prostejov production. This merge would product the electrical energy as well as the heat energy for all local area. In this dissertation we will be considering the solution of the steady state (stationary state) of system with the voltage level of 110kV, as well as the influence of the generation of power on this system, there by the suggesting a connection. The Congenerational production indicates higher effectiveness in the transformation of energy during primary production process due to the production of heat energy as well as the electrical energy from the primary power sources. In our country, as well as around the world, commonly used fuels are fossil fuels- coal, crude oil, and gas. As the demand for energy grows, those supplies are slowly running out. Not to mention that those fuels have a negative environmental impact. They are a source of carbon, which causes damage to the atmosphere and leads to global warming. Power plants which do not produce carbon are much safer for the environment, and much more productive. However, the residue of this energy is challenging to dispose of. Nuclear energy has common attributes with renewing the sources of energies that are extremely friendly to our environment. Nuclear power plants also produce enough energy and with the usage of Fourth generation reactors, they will be able to recycle the nuclear fuels. Today, more importance is put on renewing sources which are more gentle for the environment. In the near future, CEZ Company, the largest producer of electric energy is planning to use water energy. Water energy comes from water plants or dams. Other ecological forms of energy include geothermal and solar energies. These two types of energy are not as applicable for our geographical position. Geothermal energy is commonly used on islands where there is an abundance of natural hot springs. The most discussed source of energy is bioenergy. It uses natural wood sources, recycled wood products, and applies bioenergy as a main source for thermal power plants.
Description
Citation
VACEK, T. Posouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138 MW v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student velmi kvalitně prezentoval svoji diplomovou práci zabývající se připojením kogenerační výrobny. Na otázky vyplývající z posudků práce student odpověděl správně. Na doplňují otázky doc. Haluzíka a Ing. Vybíralíka odpověděl student správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO