Hodnocení vlivu změny vnitřních konstrukcí bytů na tržní hodnotu nemovitosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu stavební úpravy na tržní cenu nemovitosti. Pro hodnocení byl vybrán konkrétní typ nemovitosti – byt v panelovém domě. Byla vytvořena databáze tržních nabídkových cen bytů před a po stavební úpravě. Cena stavební úpravy je stanovena položkovým rozpočtem. Takto získaná data byla podrobena analýze a statistickému testování. Výsledkem této analýzy je určení, zda náklady na stavební úpravu mají vliv na tržní hodnotu nemovitosti a zda jsou zhodnoceny.
The thesis analyses the impact of building renovation on the market price of a property. The analysis uses a particular type of property - a flat in a prefabricated house. A database of offered market prices before and after the building renovation was created. The price of the building renovation was made by an itemized budget. The data, which were obtain in this way, were then submitted to s detail analysis and statistical testing. The result of the analysis was to determine whether the cost of the building renovation impacted the market value of the property and whether it was evaluated
Description
Citation
VLASTNÍKOVÁ, T. Hodnocení vlivu změny vnitřních konstrukcí bytů na tržní hodnotu nemovitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Monika Doležalová (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Hodnocení vlivu změny vnitřních konstrukcí bytů na tržní hodnotu nemovitosti. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponetky závěrečné práce odpověděla srozumitelně. Ing. Michal Novotný, Ph.D., položil otázku: Z jaké lokality máte vybrané byty? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: B
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO