Vyhodnocení proudění plynů u navržených tvarů síťek clonek scintilačního detektoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V práci bude nejprve stručně popsána problematika elektronové mikroskopie a fyzikální model proudění tekutiny. Následně bude v systému SolidWorks, pro vytváření 3D objemových modelů, vytvořen zjednodušený trojrozměrný model scintilačního detektoru. Na tomto 3D modelu bude pomocí systému SolidWorks Flow Simulation metodou konečných objemů analyzováno a porovnáváno proudění plynu za clonkou. Tato clonka bude analyzována v několika variantách: clonka s otvorem 0.6 mm a clonky s otvory v podobě sítí. Výsledky analýz budou porovnány vzhledem k uvedeným požadavkům. Z analyzovaných části budou vhodné tvary následně prakticky proměřeny.
This work describes briefly electron microscopy issue and physical model of fluid flow. Then the simplified three-dimensional model of scintillation detector will be created in SolidWorks system for 3D cubical models. The gas flow behind the screening in this 3D model will be analyzed and compared by method of finite cube method in SolidWorks Flow Simulation system. This screening will be analyzed in several variants: the screening with 0.6 mm opening and the screening with net-like openings. The results of analyses will be compared according to the requirements. The appropriate shapes from the analyzed parts will be practically measured.
Description
Citation
MATLOCH, R. Vyhodnocení proudění plynů u navržených tvarů síťek clonek scintilačního detektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Prosr, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Proč byl použit tak vysoký tlak?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO