2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  VLIV ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ZMĚNU STRATEGICKÝCH CÍLŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hajkrová, Romana; Němeček, Petr; Bartoš, Vojtěch; Dvořák, Jiří; Kubík, Josef
  Cílem této disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému a jeho dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Tohoto cíle chci dosáhnout sledováním a vyhodnocováním procesů souvisejících s tvorbou strategického plánu podniku a jeho organizační strukturou v souvislosti s informační podporou procesů u nově zavedeného IS, respektive sledováním vlivu informační podpory se pokusím zjistit, zda změny ovlivnily procesy pozitivně, nebo zda v opačném případě nepřispěly k informační podpoře při tvorbě strategického plánu a organizační struktury podniku. Podklady jsou získány na základě vědeckých metod určených k tomuto účelu a jsou součástí dotazníkového šetření. V rámci dotazníkové části bude celý proces hodnocen na základě 3 dimenzí: na úrovni manažerské, uživatelské a procesní. Výsledkem disertační práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy související s vlivem implementace informačního systému na strategické cíle a organizační strukturu podniku. Na tomto základě je vytvořen definovaný postup pro zavedení informačního systému sledující a regulující změny strategických cílů a organizační struktury. Tento postup může posloužit jako návod pro obecné použití v rámci podniků a na základě jeho výsledků je učiněno rozhodnutí, zda jeho užití v praxi je možné.
 • Item
  Metodika hodnocení informačních systémů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Novák, Lukáš; Koch, Miloš; Fecenko, Josef; Koráb, Vojtěch; Molnár, Zdeněk
  Dizertační práce je orientovaná na oblast hodnocení informačních systémů a vymezuje hlavní nedostatky v provozu a řízení informačních systémů v návaznosti na procesy v oddělení informatiky, s částečným přesahem do ostatních částí podniku. Práce dále rozšiřuje současný pohled na hodnocení informačních systémů v podniku a v souladu s cílem práce definuje vlastní metodiku, která vymezuje konkrétní proces hodnocení a člení jeho obsah na jednotlivé dílčí celky. Navržená metodika umožňuje získat přehled o nedostatcích a možných opatřeních v oblasti provozu a řízení informačních systémů. Součástí práce je také kvalitativní ověření metodiky v malé, střední a velké společnosti pomocí případových studií.
 • Item
  PERSPEKTIVY VÝVOJE IPO V REGIONU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Plottová, Sylvia; Meluzín, Tomáš; Bartoš, Vojtěch; Kulhánek, Lumír; Myšková, Renáta
  Hlavním cílem této disertační práce je identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování podniků o vstupu na kapitálový trh ve vybraných zemích regionu CEE, a formulovat doporučení pro další rozvoj této formy financování. Klíčovými metodickým nástrojem je sběr primárních dat pomocí dotazníku, ve kterém se respondenti (zpravidla v pozici CFOs) vyjadřovali k otázkám vztahujícím se k interním a externím faktorům ovlivňujícím aktivitu v oblasti IPO. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že nejsilnější motivy pro uskutečnění IPO je možnost získat kapitál pro financování investičních příležitostí, zlepšit publicitu a image společnosti, snížit zadluženost a být uznán příslušnou finanční komunitou jako významná společnost. Mezi bariéry, které nejvíce ovlivňují implementaci IPO, pak patří povinnost zveřejňovat informace o společnosti, které jsou klíčové pro konkurenční výhodu, asymetrie informací mezi externími investory a společností, zájem udržet si rozhodovací kontrolu nad společností a existence alternativních administrativně méně složitých zdrojů kapitálu v době implementace IPO. Makroekonomické faktory, které z pohledu CFOs mají největší vliv na uskutečnění IPO, jsou zejména příznivé podmínky na akciovém trhu, příznivé podmínky v odvětví, ve kterém společnost působí, příznivý růst HDP a možnost využití bankovních úvěrů v době relativně nízkých úrokových sazeb. Výsledky disertační práce jsou východiskem pro formulaci doporučení směřujících k možným kandidátům na IPO.
 • Item
  Návrh metodiky manažérského rozhodování v distribuci v evropském prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kopčáni, Juraj; Jurová, Marie; Dostál, Petr; Čambál, Miloš; Rybanský, Rudolf
  V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a zkušenosti z oblasti plánování, nákupu, výroby a distribuce. Ve všech činnostech a na všech úrovních v podniku je důležité se správně a včas rozhodnout jak postupovat, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníka s minimálními náklady pro podnik. Pro zabezpečení rychlosti a kvality distribuce je potřebné se zaměřit na logistiku oběhových prostředků. Ta zahrnuje jak informační a komunikační tok, tak i zásobování, skladování, dopravu, manipulaci a balení. Aby podnik zabezpečil všechny tyto služby kvalitně, rychle a včas, je vhodné mít vypracovanou metodiku pro daný proces. Hlavním cílem dizertační práce je návrh metodiky pro manažerská rozhodování v oblasti distribuce. Správně zvolená metodika distribuce může napomoct zrychlit přesun produktu od dodavatele k odběrateli nebo od výrobce k zákazníkovi, ale v konečném důsledku i snížit celkové náklady na distribuci. Při rozhodování o volbě distribučního kanálu jsou důležité také procesy a znalosti evropské legislativy v návaznosti na logistiku a management dopravy v České republice. Jedním z podkladů pro návrh metodiky byl sběr a zpracování dat, na základě kterého byla realizována analýza současného stavu. Dalším postupem byly stanoveny základní kritéria pro volbu podniků, které by mohly vykonávat distribuci. Těmto kritériím bylo nutné stanovit jednotlivá pořadí nebo váhy důležitosti. V konečném rozhodování pro volbu distribučního podniku byla použita jedna z metod vícekriteriálniho rozhodování. Práce byla vytvořena na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností z podniků v řešené oblasti. Cíle, kterého má být dosaženo: Cílem dizertační práce je návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí ve vazbě na infrastrukturu ČR při realizaci legislativních požadavků evropského prostředí a respektování zásad integrace.
 • Item
  ROLE NEINSTITUCIONALIZOVANÉHO SOUKROMÉHO KAPITÁLU V PODMÍNKÁCH NOVĚ ZAKLÁDANÝCH PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJOVÝCH FÁZÍ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Skalická, Martina; Zinecker, Marek; Dostál, Petr; Kožená, Marcela; Živělová, Iva
  Disertační práce se zabývá charakteristikami Business Angel investorů působících v České republice a identifikuje jejich přístupy k hodnocení podnikatelských projektů. Výzkum vychází z primárních dat získaných na základě přímého dotazování aktivních Business Angel investorů. Zjišťovány jsou charakteristiky Business Angel investorů a jejich přístupy k hodnocení a monitoringu investičních projektů. Business Angel investoři byli také dotazováni, jak vnímají podmínky vnějšího prostředí. Témata a otázky v rozhovorech vyplývaly z široké rešerše odborné literatury věnující se dané oblasti. Na základě výsledků dotazování byl zpracován eliminační model zachycující preference jednotlivých Business Angel investorů. Výstupem modelu je určení pravděpodobnosti, že projekt usilující o financování ze strany Business Angel investorů nebude odmítnut bez hlubšího zkoumání. Objasnění mechanismu rozhodování Business Angel investorů a návrh eliminačního modelu jsou přínosem jak pro rozvoj ekonomické teorie tak i podnikové praxe. Model představuje inovativní nástroj pro podnikatele usilující o financování neinstitucionalizovaným soukromým kapitálem, jak nastavit parametry svých projektů, aby zvýšili pravděpodobnost, že Business Angel investor projekt podrobí procesu due diligence, tedy procesu podrobného zjišťování informací, které jsou nezbytné pro konečné investiční rozhodnutí.