Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti KLASIK CZ, s.r.o. za období let 2012 až 2016. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a popisem jednotlivých finančních ukazatelů. V analytické části je provedena samotná finanční analýza a zhodnocení jejích výsledků. V poslední části práce jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti.
The subject of this bachelor thesis is the evaluation of the financial situation of KLASIK CZ, s.r.o. for the period of time 2012 to 2016. The theoretical part deals with the definition of terms and description of financial indicators. In the analytical part is carried out the financial analysis and the evaluation of its results. The last part of the thesis proposes measures which aim to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
PŘIKRYLOVÁ, A. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - zodpovězeno prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Zvážila jste rozdílnost zájmových geografických segmentů trhu? Jaké jsou vlastnosti dřeva, které předmětná firma odebírá? - C doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Může si společnost investici do zařízení dovolit? V práci plánujete financovat investici také vlastními zdroji z r. 2016. Má tyto prostředky společnost stále k dispozici? - C Ing. Josef Veselý, CSc.: Proč je pořízení stroje CNC nezbytné? Mají zajištěnu klientelu pro plánovanou produkci? - C
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO