OPC UA klient pro laboratorní model "Třídička beden"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá komunikačným protokolom OPC, konkrétne najnovšou špecifikáciou OPC UA (Unified Architecture), vytvorením OPC UA klient aplikácie pomocou OPC UA .NET knižníc, ktoré ponúka zadarmo OPC Foundation a nastavením OPC servera na PLC S7-1500 pomocou TIA Portálu V14. Časť práce sa venuje úpravou modelu Třídička beden, konkrétne úpravou riadenia motorov a vymyslením komplexnejšej úlohy pre tento model. Ďalej vytvorením riadiaceho programu v grafickom jazyku Ladder Diagram, kde popisujem konkrétne niektoré riešenia problémov. A tak isto aj vytvorením vizualizácie pre dotykový panel TP700 Comfort. Vizualizácia je vytvorená vo WinCC, ktoré je súčasťou TIA Portálu. Na záver popisujem ako prepojiť vytvoreného OPC UA klienta spolu s dotykovým panelom a PLC, ktoré riadi tento model. A ako zbierať či pozorovať procesné dáta.
This bachelor’s thesis is about OPC comunication protocol, specifically the newest specification OPC UA (Unified Architecture). By creating OPC UA client application using the OPC UA .NET libraries offered by the OPC Foundation for free. Setting up the OPC server on the S7-1500 PLC using the TIA Portal V14. Part of the work is done by modifying model Třídička beden, specifically with the modification motor control and creating more complex control task for this model. Next, by creating a control program in the Ladder Diagram, where I specifically describe some solutions of problems. And also by creating visualization on the touch panel TP700 Comfort. The visualization is created in WinCC, which is part of the TIA Portal. Finally, I describe how to link the OPC UA client created together with the touch panel and the PLC that control this model. And how to collect or observe the process data.
Description
Citation
MAGÁTH, M. OPC UA klient pro laboratorní model "Třídička beden" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student Obhájil předloženou Bakalářskou práci a odpověděl na otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO