Simulace modelu pomocí nástroje SIMIT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci technologického procesu. Teoretická část textu pojednává o simulačních nástrojích dostupných na trhu. Pozornost je věnována nástroji SIMIT, který je velmi komplexním řešením pro simulaci procesů. V práci je popsáno základní ovládání a postup tvorby v tomto nástroji. V teoretickém rozboru jsou uvedeny možnosti jeho rozšíření o knihovny. O těchto knihovnách, které umožňují výrazně více možností simulace, je uveden stručný popis. SIMIT je nástrojem virtuálního zprovoznění, přístup navrhování technologických procesů, který se využívá k simulaci virtuálního modelu továrny (digitální továrna), jeho testování a odladění před případným nasazením. Tento přístup je ekonomicky výhodný a časově úsporný. V praktické části práce byly vytvořeny dva simulátory vybraných úloh z předmětu Programovatelné automaty (BPGA) nástrojem SIMIT. V práci jsou uvedena modelová schémata simulovaných procesů, která nahrazují reálný fyzický model. Výsledkem práce jsou vytvořené simulátory, popis jejich ovládání a zhodnocení vlastností simulátorů a programu SIMIT.
This bachelor's thesis is focused on simulating a technological proces. The teorethical part of the text deals with the simulation tools available on the market. Special attention is paid to SIMIT tool, which is a complex solution for simulating processes. The thesis describes the basic control and the procedure of creation in this tool. The theoretical analysis presents the possibilities of its extension with additional libraries. It contains a brief description about these libraries, which provide much more simulation options. SIMIT is a virtual commissioning tool, a process design approach that is used to simulate a virtual factory model, test it, and debug it before it is deployed. This is a cost-effective and timesaving approach. In the practical part of the thesis two simulators were created with the SIMT tool, each of which simulates an excercise from the subject „Programmable logigs controllers“ (BPGA). The thesis presents model schemes of simulated processes that replace the real physical model. The results of the work are the created simulators, descriptions of their operation and valuation of their features and the properties of the SIMT program itself.
Description
Citation
VÁŇA, D. Simulace modelu pomocí nástroje SIMIT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student obhájil předloženou Bakalářskou práci a na všechny položené otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO