Analýza kinematiky zavěšení závodního vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá kinematickou analýzou podvozku závodního vozu. V úvodní části práce jsou popsány parametry geometrie zavěšení kol a jejich vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Dále jsou vysvětleny metody měření geometrie zavěšení kol a jejich použití v praxi. V následující části je provedeno měření kinematických bodů závodního automobilu Peugeot 208 R2 pomocí optického skenovacího zařízení. Pro vyhodnocení naměřených dat jsou vytvořeny virtuální modely obou náprav v simulačním programu Adams Car. Následně je provedena samotná kinematická analýza, která popisuje změnu parametrů zavěšení kola v závislosti na jeho trajektorii. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a je představen návrh metody vyhodnocení výsledků, která může zvýšit přesnost kinematické analýzy.
This bachelor thesis is aimed on kinematic analysis of the race car suspension. In the first part of the thesis geometry parameters of suspension and their influence on driving behavior are explained. Additionally measuring methods of suspension geometry and their use in real life applications are described. Then kinematic points of the race car Peugeot 208 R2 are found and measured using 3D optical method. For better evaluation of measured data virtual model of each axle is created in Adams Car simulation software. After that kinematic analysis is performed. This analysis describes change of parameters in car suspension depending on wheel trajectory. As a conclusion results of the analysis are discussed. Moreover new methodology for better and more precise evaluation of car suspension analysis is introduced and described.
Description
Citation
JURKA, A. Analýza kinematiky zavěšení závodního vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta, a členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO