Možnosti stanovení syntetických vonných látek v odpadních vodách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Syntetickými vonnými látkami (musk compounds) rozumíme uměle vyrobené organické sloučeniny, které se aplikují jako vonné složky drogistických a kosmetických přípravků. Přítomnost musk sloučenin bývá prokazována ve všech složkách životního prostředí. Největší pozornost je však věnována přečištěné odpadní vodě, která je častým zdrojem znečištění povrchových vod. Fyzikálně-chemické vlastnosti musk sloučenin způsobují jejich akumulaci v živých i neživých složkách ekosystému, kde se chovají jako perzistentní polutanty. Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení jednotlivých musk sloučenin, a to všech skupin vedle sebe. V rámci bakalářské práce bylo sledováno devatenáct musk sloučenin ze čtyř skupin, nitromusk sloučeniny, makrocyklické musk sloučeniny, lineární musk sloučeniny a polycyklické musk sloučeniny. Hlavním cílem této práce bylo optimalizovat metodu pro stanovení všech skupin musk sloučenin vedle sebe, zhodnotit a interpretovat výsledky. Mikroextrakce tuhou fází (SPME) byla použita jako metoda pro extrakci analytů. Plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí byla aplikována pro finální analýzu, jako detektor byl použit průletový analyzátor.
Synthetic fragrances (musk) are artificially made organic compounds, which are used as fragrances in pharmaceutical and cosmetic products. The presence of musk is proven in all environmental compartments. However, the greatest attention is paid to purified waste water, which is a frequent source of pollution of surface water. The physico-chemical properties of musk compounds cause their accumulation in the living and non-living components of the ecosystem, where they behave as persistent pollutants. The presented bachelor thesis deals with the problem of determining individual musk compounds of all groups side by side. In the bachelor thesis, nineteen musk compounds of four groups, nitromusk compounds, macrocyclic musk compounds, linear musk compounds, polycyclic musk compounds were studied. The basis of this work was to optimize the method for determining all groups of musk compounds side by side, evaluating and interpreting the results. Solid phase microextraction (SPME) was used as a method for extracting analytes. Gas chromatography in conjunction with mass spectrometry was used for the final analysis, as a detector was used for a Time of flight analyzer.
Description
Citation
KAŠPAROVÁ, J. Možnosti stanovení syntetických vonných látek v odpadních vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Studentka prezentovala klíčové výsledky své diplomové práce. Po té komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO