Millenial#SURVIVAL#BlackMagic

Abstract
Zámerom mojej práce je skúmanie podmienok súčasného umenia a sebakolonizačných tendencií v rámci produkcie, percepcie a cirkulácie umenia medzi online a offline priestorom a zároveň aj teoretické, kontextuálne a politické pozadie tohto procesu. Sebakolonizačný charakter sprostredkovávania vlastnej umeleckej tvorby prostredníctvom internetu je daný všeobecne využívanými možnosťami technológie, prednastavenou architektúrou webových stránok určených pre distribúciu obrazového obsahu, rovnako ako aj dominantným estetickým kánonom dokumentácie umeleckej práce a výstav, ktorý je diktovaný vplyvnými obrazovými blogmi od Contemporary Art Daily po Ofluxo, Tzvetnik alebo iné. Umeleckú prax v tomto kontexte si uvedomujem ako estetickú zacyklenosť a akceleratívnu nemohúcnosť (impotentnosť) digitálneho obrazu, danú politickou kondíciou informačných technológií. Impotentnosť obrazu tu vytvára rozlíšenie aj vizuálny obsah, ale aj obmedzujúce možnosti technológií. Praktický výstup práce, budú tvoriť dva textilné objekty zošité zo šušťákových materiálov podľa digitálnej koláže a budú kombinované časťami vytvorenými “DIY” youtube tutoriálovou technológiou. Dizajn objektov a DIY časť objektov budú vytvorené mnou, ale samotné zošitie objektov bude realizované slovenským návrhárom/modelom Michalom Šumichrastom, ktorý vytvára svôj vlastný branding pod menom SUMICRAFT. Myslím si, že estetika a samotný proces produkcie jeho práce a života, zodpovedá sociálnej politike novej globálnej triedy kultúrnych producentov. Jeho umelecká prax sa kontextuálne približuje k mojej praxi a k sociálne/politicko ekonomickej problematike súčasného prekariátu, ktorú skúmam vo svojej teoretickej aj praktickej práci. Ako konečný výsledok výskumu tvorby budú objekty zdokumentované vo „vysokom rozlíšení“ a poslané späť do cirkulácie internetu.
The aim of my work is to investigate the conditions of contemporary art and self-colonising tendencies in the production, perception and circulation of art between the online and offline space as well as the theoretical, contextual and political background of this process. The self-promotional character of mediating my own artwork over the internet is given by the widely used technology options, the preset architecture of web content for distribution of visual content, as well as the dominant aesthetic canon of documentary artwork and exhibitions dictated by influential visual blogs from the Contemporary Art Daily to the Ofluxo , Tzvetnik or others. I recognize the artistic practice in this context as an aesthetic loop and the accelerative impotence of a digital image given by the political conditions of information technology. The practical output of the work will consist of two textile objects.Design of objects and the DIY part of it will be created by me, but the objects stiching will be realized by Slovak designer / model Michal Šumichrast, who creates his own branding under the name SUMICRAFT. I think that the aesthetics and the process of producing his work and life itself corresponds to the social policy of the new global class of cultural producers. His artistic practice is contextually similar to my practice and to the social / political economic issues of the current precariat class that I examine in my theoretical and practical work. As a final result of the research the objects will be documented in "high resolution" and sent back to the Internet. Either in the form of an Instagram post, or as a self-colonising process within some of the "most up-to-date" online platforms for contemporary art.
Description
Citation
PINTÉROVÁ, R. Millenial#SURVIVAL#BlackMagic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Ivars Gravlejs (předseda) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) doc. MgA. Alexandra Vajd (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO