Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu

Abstract
Diplomová práce se zabývá aplikací pokrokových oxidačních technologií (AOP) pro čištění odpadních vod z textilního průmyslu a následným znovu-užitím vyčištěných vod v procesu textilní výroby. AOP jsou moderní technologie, kterým je v současné době věnována zvýšená pozornost z důvodu jejich vysoké účinnosti při odstranění rezistentních a obtížně degradovatelných znečištění. Práce je tvořena rešeršní a praktickou částí. Rešeršní část tvoří tři kapitoly. První kapitola stručně popisuje problematiku znovu-užití odpadních vod. Druhá kapitola je věnována pokrokovým oxidačním technologiím s výraznějším zaměřením na technologii ozonizace. Třetí kapitola je úvodem do problematiky textilního průmyslu a textilních odpadních vod. Praktická část práce je tvořena dvěma kapitolami. Kapitola 5 popisuje testování účinku ozonizační technologie na odbarvení textilní odpadní vody z vybraného textilního podniku a stručně uvádí naměřené hodnoty. Tyto výsledky jsou poté použity v kapitole 6. Kapitola 6 je studie znovu-užití odpadních vod ve vybraném textilním průmyslu. Studie obsahuje návrh dvou variant čištění textilních odpadních vod za účelem jejich znovu-užití ve výrobě.
This thesis deals with Advanced oxidation processes (AOP) and its aplication for textile wastewaters treatment and reuse. AOP is a modern technology which currently recieves increased attention due to it´s high efficiency in removing resistant and hardly-degradable pollution. Thesis consists of search and practical part. Search part is created by three chapters. First chapter describe briefly wastewater reuse. The second chapter deals with Advanced oxidation processes. AOP principle, AOP division and descriotion is included with the strong focus on the ozonation technology. The third chapter presents the textile industry and its wastewaters. The practical part of this thesis consists of two chapters. Chapter 5 describes testing of textile wastewaters decoloration by ozonation in the selected textile copany and its results. This results are used in chapter 6. Chapter 6 is the study of textile industry treatment and reuse in the selected textile company. This study contains the design of two options for wastewater treatment and reuse in the textile processes.
Description
Citation
MATYSÍKOVÁ, J. Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO