Univerzální emulační platforma pro ověřování návrhu integrovaných obvodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá způsoby ověření návrhů integrovaných obvodů, především pak možnostmi hardwarové emulace. V první části práce je stručně popsán proces návrhu integrovaného obvodu, jehož součástí je i emulování prostřednictvím emulačních platforem. Hlavní část práce se zabývá inovací emulační platformy, která je používána ve společnosti SCG Czech Design Center s. r. o. V rámci této inovace jsou rozebrány možné způsoby vylepšení současné emulační platformy, které jsou dále zohledněny při návrhu univerzální emulační platformy. V poslední části se práce zabývá ověřením funkčnosti navržené univerzální emulační platformy. Ta bude ověřena emulací základních řídících funkcí obvodu NCP1246.
This work deals with verification possibilities of integrated circuits, especially with hardware emulation. The first part of the text briefly describes designing process of an integrated circuit, which includes emulation using emulation platforms. The main part of this work deals with the innovation of the emulation platform, which is used by SCG Czech Design Center s. r. o. Possible ways to improve the current emulation platform are explored and further taken into account when designing a universal emulation platform. Last part of this work deals with functional verification of the proposed universal emulation platform. Functionality will be verified by emulation of the basic control functions of the NCP1246 circuit.
Description
Citation
PODZEMNÝ, J. Univerzální emulační platforma pro ověřování návrhu integrovaných obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (místopředseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-05
Defence
Student představil komisi svou diplomovou práci. Při prezentaci student předal komisi vyrobené neosazené DPS uvedené v práci. Na konci své práce student se snažil zodpovědět na otázky položené oponentem práce. Student se snažil obhájit svojí práci, avšak komise dodává, že student v diplomové práci pořádně neukázal ani kousek technické části své práce. A komise poukazuje studentovi, že výstup práce je pouze několik vyrobených, neosazených DPS. Dále se komise zeptala studenta na problém, kde nastal, že navržené DPS, byli vyrobeny pouze částečně, některé vůbec a některé z chybou. Student se na toto snažil odpovědět, avšak neúspěšně a ve výsledku student nedokázal popsat, kde tato chyba vznikla. Dále se komise zeptala, kdy přesně sám student zjistil, že vyrobené DPS jsou špatné, kde student odpověděl, že téměř před měsícem a sám odpověděl, že je to jeho chyba a mohl pro tuto věc udělat trochu více. Dále komise poukazuje na to, že nebylo splněno zadání o ověření funkčnosti platformy při emulování základních řídících funkcí obvodu NCP1246. Student tak nedokázal obhájit svojí diplomovou práci. Komise proto navrhuje přepracovat diplomovou práci s novým zadáním.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO