Studium chování jaderného reaktoru chlazeného tekutými solemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zaobírá studiem chování jaderných reaktorů chlazenými tekutými solemi a aplikací tekutých solí pro IV. Generaci jaderných reaktorů. Pro použití tekuté soli je koncept struktury nynějších jaderných reaktorů nutné pozměnit. Objevují se i nové možnosti využití nového paliva v kapaném skupenství. Každá sloučenina soli či jejich soubor je originální svými vlastnostmi. Proto je nutné zvážit vhodnou sloučeninu pro užívané účely. Tyto body jsou zpracovány v teoretické části. Diplomová práce zkoumá především chloridové soli, se kterými není mnoho zkušeností. Praktická část sleduje a ověřuje jaderné vlastnosti chloridových solí, v našem případě se jedná o chloridovou sloučeninu chloridu sodného v pevném skupenství. Mimo experimentální měření je použit i simulační program MCNP.
The master ‘s thesis deals with the studying behavior of nuclear reactors cooled by liquid salts and with application of liquid salts for IV. Generation of nuclear reactors. For the use of liquid salts, it’s necessary to change the concept of the structure of nuclear reactors. There are new ways to use new fuel in a liquid state. Each salt compound or a set thereof is original in its nature. Therefore, it is necessary to consider a suitable compound for the purposes employed. These points are discussed in the theoretical part. The thesis examines particularly chloride salts, with which there is not much experience. The practical part monitors and verifies the nuclear properties of chloride salts, in our case it is a solid-state chloride sodium chloride’s compound. In addition to the experimental measurement, the MCNP simulation program is used also.
Description
Citation
KOSTEČKA, J. Studium chování jaderného reaktoru chlazeného tekutými solemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-04
Defence
Student seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma: Studium chování jaderného reaktoru chlazeného tekutými solemi. Vedoucí práce Ing. Karel Katovský, Ph.D. přečetl posudky vedoucího a oponenta diplomové práce Ing. Kamila Števanky. Student odpověděl na otázky oponenta práce. Doplňující otázku položil Ing. Škoda na grafické průběhy a způsob měření, což student vysvětlil. Ing. Morávek se otázal na odchylku výsledků. Student dokázal odpovědět správně. Další otázku týkající se porovnání měrné tepelné kapacity vody a soli položil Ing. Krbal. Student nedokázal odpovědět.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO