Návrh zařízení pro analýzu povrchových vlastností materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce aplikuje využití laserových paprsků pro vyšetřování materiálových vlastností. Zkoumanými vlastnostmi jsou kvalita povrchových úprav materiálů a propustnost materiálů v optickém spektru elektromagnetického záření. Pro měření obou vlastností slouží měřicí zařízení obsahující laserové diody jako zdroj laserových paprsků a fotodiody pro vyhodnocení zkoumaných jevů. Převedení signálu na digitální veličinu a jeho zpracování probíhá v mikrokontroleru. Data jsou dále odesílána po sériové sběrnici přes převodník do počítače, kde je možné je uložit v uživatelském programu a dále s nimi pracovat. Práce obsahuje výsledky měření odrazivosti na sadě kovových vzorků s rozličnou povrchovou úpravou. Měření propustnosti proběhlo na sadě optických filtrů.
The thesis deals with the application of laser beams for examination of material properties. The properties being examined are quality of surface finish and transmissivity of materials in the optical portion of the electromagnetic spectrum. A measuring device containing laser diodes as a source of laser beam and photodiodes for evaluation of examined phenomena serves for examination of both properties. Conversion of the signal to digital quantity and its further processing take place in a microcontroller. The data is then sent via a serial bus and a converter to a computer, where it may be saved in a user program and where the user can work with them later. The thesis contains results of reflectivity measurement of a set of metal samples with different surface finish. Transmissivity measurement was applied on a set of optical filters.
Description
Citation
KRATOCHVÍL, R. Návrh zařízení pro analýzu povrchových vlastností materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Hégr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-07
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce, odpovědětl na otázky oponenta a proběhla krátká diskuze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO