Antropometrický výzkum dospělé populace a jeho aplikace v oblasti interiéru a architektury

Abstract
Práce se zabývá výzkumem v oblasti antropometrických měření dospělé populace, jeho historií, základními pojmy a vlastním výzkumem prováděným pod vedením autora v rámci projektu NIS na Mendelově univerzitě v Brně. Výsledky výzkumu a jejich aplikace do oblasti interiérů a nábytku by měly sloužit k revizi současných architektonických schémat a norem zabývajících se vztahy na ose člověk – interiér – nábytek. Popisuje vztahy jednotlivých parametrů, výšky a hmotnosti člověka, jejich vývoj v závislosti na věku a pohlaví, dále srovnává růst výškové křivky populace v ČR a v Evropě. Výsledky práce by měly sloužit jako podklad k revizi stávajících typologických zásad a norem s přihlédnutím na nové výsledky, v závěru autor navrhuje koncepční změny zavedených schémat ve vztahu člověk a interiér.
This thesis focuses on research in the field of anthropometric measurements of the adult population, its history, basic concepts and research itself, conducted under the author’s leadership of the NIS project at the Mendel University in Brno. The research results and its application in the field of interiors and furniture should be used to revise the architectural patterns and standards dealing with the relations on the axis between man – interior – furniture. It describes the relations of individual parameters, a person's height and weight, their development depending on age and sex, compares the height curve growth in Czech population and in Europe. The results of the work should serve as a basis for revising the existing typological principles and standards with regard to new results; in conclusion the author proposes conceptual changes of the fixed schemes in relations of man and interior.
Description
Citation
KOVAŘÍK, M. Antropometrický výzkum dospělé populace a jeho aplikace v oblasti interiéru a architektury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
2011-12-05
Defence
Obhajoba dizertační práce byla vedena ve vysoce profesionální rovině. Dizertant vyčerpávajícím způsobem reagoval na připomínky oponentů a dotazy u odborné rozpravy Komise se jednoznačně vyjádřila k závěru výsledku tajného hlasování v pozitivním smyslu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO