Vypracování studie připojitelnosti pro FV elektrárnu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářské práce se zabývá studií připojitelnosti pro FVE do distribuční soustavy. První časti, jsou zpracovány podmínky připojení nových zdrojů do distribuční soustavy se zaměřením na fotovoltaiku. Jednotlivé body jsou převzaty z Pravidel provozu distribuční soustavy, které vydává Energetický regulační úřad. Ve druhé části, je uvedena problematika FVS. Je zde uvedena stručně historie fotovoutaiky. Podrobněji je popsán FV článek, jeho princip, jednotlivé typy FV článku, skladba FV panelu. Dále jsou zde uvedeny způsoby provozu FVS. V poslední časti je navrhnuta FVE přes PC program.
Bachelor‘s thesis focused on studying connectivity of PV plant into the distribution system.. The first parts are processed by the conditions of connection of new resources into the distribution system with a focus on photovoltaics. Individual points are taken from the rules of the road grid, which gives the Energy Regulatory Authority. In the second part is given FVS problem. There is a brief history of photovoltaics. More details are described photovoltaic element, its principles, and different types of PV article composition PV panel. There are presented methods of operation FVS. The last section is designed to PVP via PC software.
Description
Citation
KREJČÍ, T. Vypracování studie připojitelnosti pro FV elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student náležitě vysvětlil cíle práce, způsob jejich řešení a své dosažené výsledky. Nejasnosti plynoucí z dotazů oponenta student objasnil. Na dotazy komise student reagoval průměrně a dle svých znalostí odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO