Fantom pro měření průtoku pomocí dilučních metod

No Thumbnail Available
Date
Authors
Botlová, Simona
ORCID
Advisor
Harabiš, Vratislav
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zameriava na meranie prietoku pomocou dilučných metód. Za týmto účelom bol zostrojený prípravok na meranie dilučnej krivky. Súčasťou práce je program vytvorený v prostredí LabVIEW, ktorý je schopný snímať dáta pH sondou Vernier pripojenej cez rozhranie LabPro. Program dokáže aproximovať namerané dáta a podáva informácie o sledovanej oblasti. V práci sú ďalej popísané dilučné metódy, meranie pH a požiadavky na prípravok. Na základe dosiahnutých výsledkov bola zostrojená laboratórna úloha.
This bachelor thesis focuses on flow measurement by dilution method. To this end was constructed the product to measure a dilution curve. Part of the work is program developed in LabVIEW interface, which is able to capture data with Vernier pH probe connected via LabPro. Program is able to approximate the measured data and provides information about the area of interest. The paper also describes the dilution method, measurement of pH and model requirements. Based on the obtained results there was constructed laboratory task.
Description
Citation
BOTLOVÁ, S. Fantom pro měření průtoku pomocí dilučních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku, zda by se studentka mohla vyjádřit k podezření z plagiátu bakalářské práce Pavla Pokorného. Z hlediska textu práce studentka uvedla, že použila z části stejnou literaturu jako student Pavel Pokorný, uvádí ale, že práci vypracovala sama a nejedná se o plagiát. V programu byl přidán výběr kontrastní látky, blok pro výpočet průtoku a další. Model byl použit shodný. Doc. Slaninová položila otázku z jakého důvodu nebyla citována bakalářská práce Pavla Pokorného? Studentka uvedla, že citovala uvedenou práci v semestrálním projektu a v bakalářské práci již citaci neuvedla. Komise se usnesla, že se jedná z velké části o plagiát již publikované práce. Ing. Maděránková položila otázku ke způsobu kalibraci přístroje. Studentka odpověděla na otázku. Doc. Kolář položil otázku z jakého důvodu se provádí proložení (aproximace) naměřených výsledků, bylo by možné z naměřené křivky vypočítat střední dobu průchodu? Jaký je princip aproximace naměřených dat zvoleným modelem? Studentka neodpověděla na otázku. Studentka neobhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO