Zabezpečovací systém pro rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaobírá kompletním teoretickým návrhem bezpečnostního sytému pro rodinný dům od výběrů technologií, zabezpečovacích principů a výběru prvků, teoretický návrh jejich umístění až po praktickou realizaci. V této práci je navrhnuto zabezpečení vstupních bodů, jako jsou okna a dveře, pomocí magnetických kontaktních čidel a oken pomocí senzorů rozbití skla a zabezpečením prostoru pomocí pohybových senzorů. Dále je v této práci vysvětlen funkční princip použití optických závor jakožto druhotného zabezpečení vnitřního prostoru. Navržený zabezpečovací systém obsahuje centrální ovládací jednotku, která je schopna předat informace o stavu všech bezpečnostních prvků nadřazenému systému. Pro komunikaci mezi jednotlivými zařízeními bezpečnostního systému je využito bezdrátové komunikační technologie IQRF pracující v bez licenčním pásmu. Pro komunikaci mezi bezpečnostním systémem je využito GSM modulu SIM900.
This thesis deals with complete theoretical design of security system for a family house, from the selection of technologies, security principles and selection of elements, theoretical suggestions of their placement to practical realization. I this thesis, securing of entry points, such as doors and windows, is done by magnetic contact sensors. Windows are secured also against breaking of glass. Inner space is secured using motion sensors. Further, the function principle of optical latches as secondary securing element of inner space is explained. The designed security system implements a central control unit, which is able to provide status information on all security elements to the host system. IQRF wireless communication operationg in licence-free is used for communication among elements of the security system. GSM SIM9000 module is used for communication with the security system.
Description
Citation
SOHR, M. Zabezpečovací systém pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-08
Defence
Student seznámil komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky. Otázky oponenta: 1. Jaká jsou fyzikální omezení ultrazvukových detektorů pohybu? 2. V kapitole 2.3.1 (Detektory pohybu) rozdělujete infračervené detektory pohybu na "Tepelné detektory" a "Kvantové detektory". Do které skupiny patří níže popisovaný detektor pracující na principu pyroelektrického jevu? 3. Z jakého důvodu jste vybral pro návrh řídicí jednotky a přístupového bodu mikrokontrolér PIC24FJ256? Otázky komise: Jak zabezpečíte, aby systém rozpoznal zvíře od človeka a nevolal zbytečně policii resp. bezpečnostní složky. Přečetl jste si nějaké technické listy od obvyklých bezpečnostních systémů? Koordinátor sítě datové přenosy nějakým způsobem šifruje?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO