Detekce rychlosti přibližování automobilu na základě zpracování obrazu kamery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o zpracování digitálního obrazu, od počátečního pořízení snímků digitálního obrazu, přes následné zpracování, segmentaci, až po algoritmy pro detekci tvarů na obrazové scéně. Zpracování obrazu je velice rozsáhlé téma, proto zde jsou pro bližší pochopení rozebrány základní principy vnímání a zpracování obrazového signálu, reprezentací obrazu, jeho snímáním počínaje, přes filtry upravující digitální obraz pro zpracování až po metody detekující objekty v obraze. Jsou rozebrány metody pro statické a dynamické rozpoznávání objektů. Dále je demonstrována závislost velikosti objektu v obraze na vzdálenosti od kamery, na jehož základě můžeme určovat rychlost přibližování či vzdalování od objektu. Ukážeme si, že pro konkrétní určení vzdálenosti nepotřebujeme v důsledku znát skutečnou velikost objektu. To je dáno tím, že poměr mezi velikostí objektu v závislosti na vzdálenosti je pro každý objekt stejný. Nakonec této práce jsou prezentovány výsledné snímky obrazu po implementaci pomocí knihovny OpenCV.
The thesis deals with digital image processing, from the initial acquisition of digital picture frames, subsequent processing segmentation and algorithms to detect visual shapes on the scene. Image processing is a very broad topic, so here are analyzed for more understanding of the fundamental principles of perception and processing of video signals, image representation, his starting shooting through filters governing digital image processing methods to detect the objects in an image. It is also demonstrated by the size dependence of the object in the image on the distance from the camera, whereby we can determine the speed of approaching or moving away from the object. We will show you the specific determination of the distance we need to know the actual result size of the object. This is because the ratio between the size of the object depending on the distance is the same for each object. Finally, this work presents the resulting image frames for implementation using OpenCV library.
Description
Citation
KOVÁŘ, J. Detekce rychlosti přibližování automobilu na základě zpracování obrazu kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Proč jste se neřídil radami a výtkami od vedoucího práce udělené při obhajobě semestrálního projektu?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO