Zdravotnické středisko Hlinsko

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace zdravotnického střediska ve městě Hlinsko. Novostavba se nachází v severní části města v lokalitě určené pro výstavbu veřejné infrastruktury. Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepený objekt s šikmou mansardovou a plochou vegetační střechou. Objekt je založen na základových pasech a patkách z železobetonu. Nosné obvodové a vnitřní zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KALKSANDSTEIN. V místech, kde je navržena otevřená dispozice je poté použito průvlaků a sloupů. Stropní konstrukce je navržena nad 1.PP jako monolitická železobetonová z důvodů zajištění požární bezpečnosti. Zbytek stropních konstrukcí je navržen z předpjatých stropních panelů SPIROLL s výjimkou 4.NP, které je zakončeno šikmou střechou zhotovenou ze systému masivních střech YTONG KOMFORT, který je ukládán na soustavu ocelových a železobetonových rámů. Obvodové stěny 1.PP jsou zhotoveny ze ztraceného bednění, které je zatepleno pomocí extrudovaného polystyrenu. Stěny v nadzemních podlažích jsou poté zatepleny kombinací vnějšího kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády s fasádními obkladovými deskami CEMBRIT SOLID a PATINA. Objekt je funkčně rozdělen na několik částí. Kavárna, lékárna, zdravotnická záchranná služba a zdravotnické středisko, každá s vlastním vstupem. Lékárna je vybavena prodejnou, mísírnou léčiv a skladem. Záchranná služba je vybavena garážovým stáním, zázemím pro zaměstnance, místností krizové připravenosti a operačním centrem. Středisko je vybaveno pohotovostí, RTG, operačním sálem, rehabilitacemi a dalšími druhy vyšetřoven. Každá vyšetřovna je poté vybavena čekárnou. Pro větší pohodlí zaměstnanců je objekt vybaven opět vlastním zázemím pro zaměstnance. Celý objekt je navržen s nucenou výměnou vzduchu. Navržený objekt je řešen bezbariérově. Před objektem jsou navržena parkoviště pro osobní automobily, motocykly a sanitky. Celkem je navrženo 74 míst, z toho 5 jako bezbariérových.
This diploma thesis deals with the design and elaboration process of a project documentation of medical center in city Hlinsko. New building is situated in the northern part of the city in the area determined for constructions of public infrastructure. It´s a four-floor object with partial basement and slant mansard and flat vegetative roof.Object is based on foundation strips and footings made from reinforced concrete.The bearing and internal walls are designed from KALKSANDSTEIN lime sand blocks.The beams and collums are used in the placed designed with open disposition.The ceiling in 1.PP is designed as reinforced concrete for securing fire safety.The rest od ceiling constructions is designed from prestressed concrete panels SPIROLL,with exception in 4.NP,where the ceiling constructions are made from solid roof system YTONG KOMFORT,which is layed on frame system made of steel and reinforced concrete.The peripheral walls of 1.PP are made from lost formwork, which is insulated with extruded polystyrene.The walls in floors above ground are insulated with combination of external thermal insulation system (ETICS) and ventilated facade with CEMBRIT SOLID and PATINA facade cladding panels. The building is functionally divided into several part.Cafe, pharmacy, ambulance and medical center, each with it´s own entrance.Pharmacy is equipped with shop, medicine mixer and storage.Ambulance is equipped with garage slots, background for employees, room of crisis preparedness and operating center.Medical centrum is equipped with emergency, RTG, operating theater, rehabilitations and other types of examination rooms.Each examination room is equipped with waiting room.For more comfort the center has a background for employees.The whole object is designed with forced air exchange. Designed object is barrier-free.In front of the building is situated parking slots for cars, motorbikes and ambulances.Total number of slots is 74 places, which 5 is designed for disabled people.
Description
Citation
PILNÝ, O. Zdravotnické středisko Hlinsko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-01-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO