Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem přírodě blízké protipovodňové ochrany města Prostějov na soutoku vodních toků Romže a Hloučely a toku Valová (Romže). Ve výpočtech byla řešena kapacita jednotlivých úseků a výpočet průběh hladin jednoletý, pětiletý a dvacetiletý průtok. K výpočtu byl použit jednorozměrný matematický model HEC-RAS 5.0.3. Drsnost dna a svahů byly určeny na základě osobní pochůzky. Výsledkem diplomové práce je zhodnocení současného stavu a návrh přírodě blízkého protipovodňového opatření na jednotlivých tocích ve městě Prostějov. Práce obsahuje výpočtovou část a výkresovou část dokumentující navrhované opatření.
The diploma thesis deals with the design of nature close to the flood protection of the city Prostějov at the confluence of the watercourses Romže and Hloučely and the flow Valova (Romže). In canculations there was solved capacity of individual sections and canculation of levels for one-year, five-year and twenty-year flow. For canculations there was used one-dimensional mathematical model HEC-RAS 5.0.3. Determination of roughness of bottom and slopes was based on personal visit. The result of this diploma thesis is evaluation of current state and proposal of a nature close to the flood protection in the individual streams in the city Prostějov. The thesis contains the calculation part and the drawing part documenting the proposed measure.
Description
Citation
HOLÁ, L. Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO