Sportovní centrum Velké Meziříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby sportovního centra s doplněním o specializaci z oboru zdravotechnika. Stavba bude umístěna ve městě Velké Meziříčí, na ulici Školní a bude situována na parcelu 5917/16 o celkové ploše 17 820,2 m2. Celková zastavěná plocha navrženého objektu činí 919,88 m2. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má členitý půdorysný tvar, který je tvořen třemi na sebe navazujícími obdélníky, má dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením. Objekt bude založen na betonových základových pasech. Nosný systém je zvolen jako zděný podélný se ztužujícími stěnami. Obvodové zdivo bude navrženo z broušených keramických tvárnic v nadzemních podlažích a ztraceným bedněním v suterénní části. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely. Na celou budovu je projektována provětrávaná fasáda ze dvou typů cementotřískových desek. Nosný rošt provětrávané fasády bude kovový s tepelnou izolací ze skelných vláken. Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová. Stavba je určena pro sportovní vyžití, jejíž součástí je také sportovní bar a klubovna, které jsou volně přístupné pro širokou veřejnost. K objektu náleží 40 parkovacích míst, z toho 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu. Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-technické a architektonické řešení a bezpečné užívání stavby.
The subject of this diploma thesis is the elaboration of project documentation for the construction of a new sports center with a specialization in the field of health technology. The building will be located in the town of Velké Meziříčí, on the street Školní and will be located on the plot 5917/16 with a total area of 17 820,2 m2. The total built-up area of the proposed building is 919,88 m2. The object is designed as stand-alone. It has a ragged shape, which consists of three adjoining rectangles, has two above ground floors with a partial basement. The building will be based on concrete foundation girders. The support system is chosen as a brick longitudinal with reinforcing walls. Perimeter masonry will be designed from cut ceramic blocks in above-ground floors and lost formwork in the basement. The ceiling structure consists of prestressed ceiling panels. The entire building is designed with a ventilated facade of two types of cement-bonded slabs. The grille of the ventilated facade will be made of glass fiber fiberglass. The roof of the building is designed as flat single-skinned. The building is designed for sports, including a sports bar and a clubhouse, which are open to the general public. There are 40 parking spaces, of which 3 for people with reduced mobility. During processing the emphasis was put on the appropriate layout, building-technical and architectural design and safe use of the building.
Description
Citation
SEDLÁČEK, A. Sportovní centrum Velké Meziříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-01-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO