Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce s názvem „Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci“ se zabývá interpretací právních rozhodnutí k dopravním nehodám, které byly způsobeny v noční době vozidlem, kde dalším účastníkem nehody byl chodec. Hlavním cílem této práce je pokusit se nalézt zaužívané hranice pro posuzování zavinění u srovnatelných nehodových situací v případech dopravních nehod vozidla a chodce za snížené viditelnosti s důrazem na posuzování ve vztahu k okolnostem případů z hlediska technického a právního a ve vztahu ke zdravotním následkům. Pokud se týká teoretické části, tak zde jsou provedeny právní výklady zákonů s důrazem na ty, jež se v rozhodnutích soudů opakovaně vyskytují. V analytické části bylo prostudováno a analyzováno přibližně 1530 soudních rozhodnutí, ze kterých bylo vybráno 56, které odpovídají požadavkům této práce, dále bylo vyhodnoceno 5 znaleckých posudků poskytnutých Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, u těchto případů na základě toho, že se podařilo zjistit hranici pro posuzování nehodových situací, bylo predikováno možné soudní rozhodnutí v kontextu s nalezenou zaužívanou hranicí rozhodování soudů na nevyšší úrovni soudní hierarchie.
The thesis „Legal Context of Night-time Road Accidents with Pedestrian „deals with the interpretation of legal decisions on traffic accidents caused by the vehicle during the night and where the other participant was a pedestrian. The main aim of this thesis is to find the established limits for the assessing of blame in comparable accident situations in cases of traffic accidents of the vehicle and the pedestrian at the reduced visibility with emphasis on the assessing in relation to the circumstances of the cases from the technical and legal point of view and in relation to the health consequences. Legal interpretations of the law are defined within the theoretical part of the thesis with emphasis on the ones which appear repeatedly in the judicial decisions. Approximately 1530 judicial decisions were studied and analysed in the analytical part, of which 56 were selected, that corresponds to the requirements of this thesis. There are also 5 expert evidences provided by the Institute of Forensic Engineering of Brno University of Technology. In the above mentioned cases there were defined the limits for the assessing of accidents based on which the judicial decision was predicted in context with the defined established limits for the judicial decisions at the top of the court hierarchy.
Description
Citation
DANĚK, V. Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Petr Zeman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-11-03
Defence
Na otázky komise odpověděl výborně. Zodpověděl otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil. Jaký je závěr Vaší diplomové práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO