Porovnání stínových metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá porovnávaním techník vrhania tieňov objektov v rámci scény. V teoretickej časti popisuje a porovnáva možné riešenia vrhania tieňa a podrobnejšie postupy metód Shadow Mapping a Shadow Volumes, ktoré patria medzi najpoužívanejšie techniky tieňovania v reálnom čase. Hlavnou časťou je návrh a implementácia týchto dvoch tieňových metód s využitím knižnice OpenGL. V časti merania porovnáva podľa grafov s nameranými hodnotami a na záver zhodnotenie výsledkov.
This thesis talks about comparison of shadow casting techniques within a scene. In the theoretical part, it describes and compares possible solutions of shadow casting and more detailed about Shadow Mapping and Shadow Volumes, which are among the most commonly used real-time shadowing techniques. The main part is about design and implementation of these two shadow methods using the OpenGL library. In the measurement part it compares methods based on measured values. The outcome of my measurements can be found in the final part of my thesis.
Description
Citation
KISS, M. Porovnání stínových metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO