Vestavěný systém pro evidenci spotřeby vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou evidencie stavu bezdrôtových vodomerov. Cieľom je návrh a implementácia funkčného prototypu vstavaného systému na báze Wi-Fi modulu ESP8266, ktorý je schopný evidovať množstvo spotrebovanej vody u jednotlivých užívateľov prostredníctvom bezdrôtového odpočtu stavu vodomeru. Užívatelia majú možnosť identifikácie bezkontaktnou RFID kartou. Vstavaný systém zabezpečuje svoju dostupnosť a sprístupňuje dáta administrátorovi pomocou siete Wi-Fi. Správca interaguje so systémom pomocou mobilného telefónu a aplikácie bežiacej na module ESP8266. Práca zahŕňa návrh hardwarovej konštrukcie a implementáciu softwaru pomocou jazyka C++. Výsledkom je funkčný prototyp systému, ktorý prináša nové možnosti do oblasti bezdrôtového odpočtu vodomerov, nakoľko nevyžaduje cenovo ťažko dostupné a vysoko špecializované prístroje pre evidenciu spotreby, je prístupný z mobilného telefónu a tým rozširuje trh aj pre bežných spotrebiteľov.
The bachelor thesis deals with the issue of the status of wireless water meters.The goal is to design and implement a function prototype of the embedded system based on ESP8266 Wi-Fi module that is capable of registring the amount of water, consumed by individual users, via the wireless meter readout. Users can be identified by a contactless RFID card. Embedded system ensures its availability and makes data available to the administrator via Wi-Fi network. The administrator interacts with the system by using a mobile phone and an application running on the ESP8266. The work includes hardware design and software implementation using C++ programming language. The result is a functional prototype of the system that brings new possibilities in the sphere of wireless meter readers because it does not require unaffordable and highly specialized appliances for recording consumption, is accessible from the mobile phone and thus extends the market to ordinary consumers as well.
Description
Citation
HAJDÍK, T. Vestavěný systém pro evidenci spotřeby vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Objasněte roli a přínos pro uživatele s RFID kartou ve stávající implementaci systému. Jakým způsobem je možné detekovat poruchu vodoměru (modulu pro odesílání dat)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO