Nástroj pro podporu odborné profilace a excelentnosti u studentů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie, ktorej cieľom je vnútorne motivovať študentov k práci na ich odbornom profile. Práca skúma Gamifikáciu, rozoberá ľudskú motiváciu a popisuje základy tvorby webových aplikácií. Praktická časť sa zaoberá popisom problému študentov s motiváciou, návrhom riešenia tohoto problému v podobe aplikácie a jej rozdelením do kľúčových častí. Práca ďalej popisuje samotnú implementáciu aplikácie pomocou frameworku Laravel a výsledky užívateľského testovania spoločne s nápadmi na budúce rozšírenia aplikácie. 
This theses focuses on development of web application, which aims to provide intrinsic motivation to students to work on their professional profile. The thesis explores the concept of gamification, analyzes the aspects of motivation and describes the fundamentals of web application development. The practical part focuses on describing the students'; problem with motivation, presenting the application as the solution and dividing it into key parts. Furthermore, the thesis describes the actual implementation based on the Laravel framework and the results of user testing along with suggestions for future expansion of the application. 
Description
Citation
PAULUS, T. Nástroj pro podporu odborné profilace a excelentnosti u studentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A). Otázky u obhajoby: Můžete podrobně popsat, na kterých věcech jste spolupracoval s kolegou Lubomírem Matuškou? Které výsledky se promítly do vaší práce? Které pojmy z tabulky 2.2, a jak byly použity v implementovaném systému? Detailně prosím analyzujte chování uživatelů. Popište, jak dlouho bylo prováděno testování (druhá vlna) - například grafy z Google Analytics, po jak dlouhé době uživatelé přestali systém používat a už se nevrátili (histogram), atd. Které koncepty gamifikace byly a které nebyly použity v systému? Proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO