Radarové měření pro rychlostní disciplíny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je radarové měření rychlostních disciplín. K měření těchto sportovních událostí je použit Dopplerův radar s kontinuální vlnou, konkrétně radar K-MC4. Pro extrakci informace o rychlosti objektu ze signálu jsou použity techniky z oblasti zpracování signálů. Stěžejní částí je užití Fourierovy transformace, pro získání Dopplerovy frekvence ze signálu. Na základě zjištění úhlu je kompenzován kosínový faktor.Výsledkem této práce je detektor, který je schopen měřit rychlost a určovat směr pohybu měřených objektů. Implementované řešení navíc umožňuje, aby se detektor zaměřil jen na určité objekty, podle zadaných kritérií.
The aim of this bachelor thesis is radar-based measurement for speed disciplines. For this purpose, the Doppler radar with continuous wave was used, K-MC4 to be specific. Standard signal processing techniques were used to extract the speed information from the radar signal. The key method for obtaining Doppler frequency from signal is Fourier transform. Cosine effect is compensated based on the computed angle.The result of this work is a detector capable of measuring speed and direction of measured objects. Implemented solution also allows the detection of certain objects.
Description
Citation
PIŇOS, M. Radarové měření pro rychlostní disciplíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: 1. Lze danou aplikaci použít i v "online" režimu? V technické zprávě je tento režim popsán v kapitole návrh. V readme na přiloženém DVD je ovšem poznámka, že tato funkcionalita nebyla implementována.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO