Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřena na využití formálně verifikačních technik pro návrh funkčních aproximací kombinačních obvodů. Jsou zde důkladně prostudovány existující formální přístupy pro zkoumání přibližné ekvivalence a jejich použití při vývoji aproximovaných obvodů. V rámci této práce je navržena nová metoda, která integruje vybrané formální techniky do Kartézského genetického programování. Klíčovým bodem nového přístupu je využití prohledávací strategie, která vede evoluci směrem k řešením, která lze rychleji verifikovat. Navržený algoritmus byl implementován v rámci syntézního nástroje ABC. Jeho výkonnost byla otestována na vývoji funkčních aproximací násobiček a sčítaček s šířkami vstupních operandů 32, respektive 128 bitů. Dosažené výsledky ukazují výjimečnou škálovatelnost navržené metody.
This thesis is concerned with the utilization of formal verification techniques in the design of the functional approximations of combinational circuits. We thoroughly study the existing formal approaches for the approximate equivalence checking and their utilization in the approximate circuit development. We present a new method that integrates the formal techniques into the Cartesian Genetic Programming. The key idea of our approach is to employ a new search strategy that drives the evolution towards promptly verifiable candidate solutions. The proposed method was implemented within ABC synthesis tool. Various parameters of the search strategy were examined and the algorithm's performance was evaluated on the functional approximations of multipliers and adders with operand widths up to 32 and 128 bits respectively. Achieved results show an unprecedented scalability of our approach.
Description
Citation
MATYÁŠ, J. Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Marcela Zachariášová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A - výborně .
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO