Počítačové modelování směsných vztahů složených soustav

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá modelováním průběhů dielektrických veličin a aplikací směsných vztahů pro řešení složených soustav v závislosti na frekvenci. Teoretická část se zabývá fyzikou dielektrik a charakteristikou a popisem složených soustav a její součástí je přehled základních směsných vztahů. Součástí práce je program, využitelný při výuce, umožňující modelování průběhů permitivity, ztrátového činitele a ztrátového čísla v závislosti na frekvenci a Coleho-Coleho diagramu materiálu; u směsí potom simulaci Maxwellova, Bőttcherova a Lichteneckerova směsného vztahu.
Submitted work engage in modelling of progressions of dielectric variables and aplication of mixture formulas for solution of composite materials in dependency on frequency. Theoretical part engage in theory of dielectric materials and composite materials and contains summary of basic mixture formulas. A part of work is programm which can be used in education. It allows modelling of permitivity, loss factor and loss number in dependency on frequency and Cole-Cole circle diagram in materials. In mixtures modelling of Maxwell´s, Bőttcher´s and Lichtenecker´s mixture formulas.
Description
Citation
MATOUŠEK, J. Počítačové modelování směsných vztahů složených soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Recman, CSc. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1) Proč je v programu parametr alfa značen písmenkem malé "a" a parametr beta písmenkem velké "B"? 2) Proč je popis vodorovné osy v aplikaci "frequency" a nikoli jen symbol f (popis svislé osy máte fyzikálními symboly)? 3) Jak uživatel aplikace rozpozná ze vstupního okna (Obr. 2.12), zda "materiál 1" je materiál dispergovaných částic nebo matriční prostředí, když u některých směsných vztahů je nutné danou věc zohlednit (v textu práce je to popsáno, v programu nikoli)? 4) Slovní spojení "Debyeho funkce s parametry alfa a beta" uvedené v práci (kap. 2.2.2) není zcela pravdivé. Jak se nazývá distribuční funkce popisující rozložení relaxačních dob obsahující tyto parametry a vysvětlete jejich význam?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO