Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech

Abstract
Žárovzdorné materiály mají nezastupitelné místo ve všech průmyslových oborech, kde je zapotřebí použití vysokých teplot. Tato práce je zaměřena na použití metakaolinu v žárovzdorných materiálech, které umožňují provozování takových zařízení. V posledních desetiletích byl v jejich vývoji učiněn výrazný kvalitativní pokrok, který prodloužil výdržnost žáromateriálů při jejich použití a výrazně tak klesla měrná spotřeba žáromateriálů v jednotlivých technologiích. Tento jev také bývá nazýván "harakiri efektem". Současně dochází k neustálému tlaku na co nejnižší ceny dodávaných výrobků. Metakaolin se jeví jako vhodná surovina, která může pomoci k dosažení zajímavých kvalitativních efektů. Může ovlivnit řadu vlastností od vlivu na chování hmot při zpracování, přes fyzikálně mechanické a žárové parametry až po ekonomickou efektivitu výroby.
Refractory materials are irreplaceable in all industrial fields where it is necessary to use high temperatures. This paper deals with the use of metakaolin in refractory materials that allows the operation of such facilities. In recent decades has the development made significant progress in quality parametres, which extended life period of refractory materials in their use and significantly decreased the specific consumption of refractory materials in various technologies. This phenomenon is also called "harakiri effect". At the same time a constant pressure to the lowest prices of products is on the refractory market. Metakaolin seems to be appropriate raw material, which may help to achieve interesting qualitative effects. It may affect many properties of the influence on the behavior of materials during processing, through physico-mechanical parameters and dipping to the economic efficiency of production.
Description
Citation
TVRDÍK, L. Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-05-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO