Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou

Abstract
Disertační práce se zabývá využitím hydrofilní minerální vlny v konstrukcích vegetačních střech. V první části práce jsou na základě současné legislativy charakterizovány relevantní technické vlastnosti hydrofilní vlny související s využitím ve vegetačních střechách, jsou zde klasifikovány specifické požadavky na jednotlivé části vegetačních souvrství s hydrofilní vlnou a následně je uvedena rešerše současně dostupných výrobků z tohoto materiálu. Velkou část práce tvoří rozšířená dokumentace technických vlastností nových výrobků a také změn, které jsou spojené se stárnutím materiálu po zabudování do konstrukcí. Laboratorně byly měřeny nejen vlastnosti samotného materiálu, ale např. i akustické schopnosti materiálu zabudovaného ve střeše. Na reálných modelech střech byla ověřována hydroakumulace minerální vlny v porovnání se substráty a adaptace střešní vegetace v různých typech minerální vlny. Prostřednictvím speciálního softwaru byla sestavena environmentální produktová deklarace jednotlivých výrobků a následně byly tyto hodnoty použity k hodnocení subsystémů vegetačních střech pomocí metodiky LCA. Tímto způsobem mohla být provedena komparace dopadů minerální vlny na životní prostředí s ostatními materiály, jako jsou umělé substráty, fólie apod. Na závěr jsou shrnuty výsledky výzkumu a stanoveny zásady použití výrobků z hydrofilní vlny ve vegetačních souvrstvích.
The thesis deals with the use of hydrophilic mineral wool in green roof structures. In the first part of the thesis, based on current legislation, there are summarized relevant technical properties of the hydrophilic wool. Specific demands on the green roof parts were classified and the work was consequently updated by the research of available products from the national market. A large part of the thesis consists of the extended documentation of technical properties of new products and also the changes that are associated with ageing after the material incorporation into the structure. Not only the laboratory properties of the material itself, but also properties of the material embedded in green roof structure were measured, for example an acoustic capabilities. Water accumulation properties of the mineral wool were documented on the real roof models too. Various impacts were observed by using mineral wool in comparison with substrate assemblies. Additional experiments were applied on using different types of mineral wool for an assessment of specific green roof vegetation adaptation. The environmental product declarations for each mineral wool product were calculated with the specific software using LCA methodology. In this way, the environmental impacts of mineral wool could be compared with other materials, such as artificial substrates, foils, etc. As a conclusion of the research results were summarized and reported demands for the hydrophilic mineral wool use in the green roof structures.
Description
Citation
VACEK, P. Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO