REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a služeb pro návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži (od 1998 památka UNESCO). Koncept návrhu je založen na částečném respektování historické stopy staveb v Holandské a Pomerančové zahradě a z toho vyplývajícího vymezení těchto dvou zahrad. Navržené objekty ( návštěvnické centrum a kavárna) jsou k hlavní ose formální části Květné zahrady orientovány příčně a dělí prostor vymezený zdí na několik menších prostorů. Dochází tedy ke střídání zastavěných částí se zelenými zahradními plochami. Každá příčná komunikace v Květnici, tak vede k určitému cíli a tím navádí návštěvníky k objevování nových míst. Vstupní objekt je zachován v téměř původní podobě, řešeno je pouze jeho funkční využití a s tím spjaté změny v interiéru budovy. Jižní část zadaného území je řešena pouze hmotově. Je vytvořen pobytový předprostor studeného skleníku, navrženo nové členění zahradních ploch a nový objekt zahradnického skleníku s příslušným zázemím, jehož orientace opět koresponduje s celkovým konceptem. Okolí králičího kopečku a voliéry je koncipováno jako volný historický přepis původní podoby. Všechny zahradní prostory jsou propojeny motivem vodních ploch.
The aim of the project is to provide necessary facilities and services for visitors of the Flower Garden in Kroměříž (a UNESCO sight since 1998). The concept of the proposal is based on a partial respect to historic trace of buildings in Holland and Orange Garden and hitherto resulting definitons of the both gardens. The propsed buildings (a visitors' centre and a café) are situated cross-wise to the main axis of the formal part of the Flower Garden and divide the territory determined by a wall into several smaller parts. Consequently, built-up parts alternate with green garden areas. Each cross-wise path in the Garden leads to a certain target and guide visitors to explore new places. The entrance building is preserved in its almost original form with only its functional usage and consequent interior changes being solved. The southern part of the given territory is worked on only as a mass. A new pre-space of the green house is created, a new segmentation of garden areas and a new garden-shop green house with corresponding facilities is proposed which orientation agrees with the overall concept. The surroundings of a rabbit hill and a volary is drawn as a free adaptation of the original form. All garden areas are linked with a water area motif.
Description
Citation
ONDRUSZOVÁ, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Viktor Rudiš (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Zdeňka Vydrová (člen)
Date of acceptance
2009-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO